Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị mất) 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo việc mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

f) Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, Hợp tác xã phải khai báo với cơ quan Công an nơi mất Giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và được cơ quan Công an xác nhận bằng văn bản; đồng thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo trên báo in hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương ba số liên tiếp. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu hợp tác xã không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đã mất thì hợp tác xã đề nghị cơ quan đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, quy định về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.  

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho chuyên viên xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

2.  

Kiểm tra, đề xuất cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã hoặc từ chối

Chuyên viên phòng TC-KH xử lý

01 ngày

3.  

Xem xét ký duyệt hồ sơ và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã được cấp lại hoặc văn bản từ chối, chuyển văn thư đóng dấu

Lãnh đạo Phòng TC-KH

01 ngày

4.  

Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi, lưu, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ

Chuyên viên phòng TC-KH

01 ngày

5.  

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày