Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị hư hỏng) 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy  đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã (Bản gốc).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

f) Lệ phí: Phí cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã: 20.000 đồng/1 lần cấp.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ, quy định về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số quy định tại nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.  

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho chuyên viên xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

2.  

Kiểm tra, đề xuất cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã hoặc từ chối

Chuyên viên phòng TC-KH xử lý

01 ngày

3.  

Xem xét ký duyệt hồ sơ và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã được cấp lại hoặc văn bản từ chối, chuyển văn thư đóng dấu

Lãnh đạo Phòng TC-KH

01 ngày

4.  

Văn thư đóng dấu, vào sổ theo dõi, lưu, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ

Chuyên viên phòng TC-KH

01 ngày

5.  

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày