7. Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

1. NỘI DUNG

        a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục IV) ban hành kèm theo Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT;

- Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp (trường hợp rách, nát);

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

f) Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.

g) Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại (Phụ lục IV) ban hành kèm theo Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT

h) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT, ngày 13/4/2011 của Bộ nông nghiệp và PTNT về quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

i) Quy trình các bước xử lý công việc:

Stt

Cơ quan thực hiện

Công việc giải quyết

Thời gian

(ngày)

1

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Tiếp nhận, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ đến Phòng Nông nghiệp và PTNT

½ ngày

2

Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Kiểm tra hồ sơ và tham mưu UBND huyện ký Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

02 ngày

3

UBND huyện

- Ký Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

01 ngày

4

Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Lưu trữ hồ sơ.

- Chuyển Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả

01 ngày

5

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Trả kết quả.

- Thu phí, lệ phí: Không

- Cập nhật kết quả hồ sơ hành chính

½ ngày

Tổng cộng 05 ngày làm việc

Phụ lục IV

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư s 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện ………………………………….

Tôi là: .......................................................................................................................... Nam/Nữ

Năm sinh .................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số ................................. ngày cấp ...../..../........ Nơi cấp: .....................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).........................................................

Ngày cấp ................../ ...../...... Ngày hết hạn ......../ .........../......... Nơi cấp ...............................

Hộ khu thường trú: ...............................................................................................................

.................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp: ………………. ngày cấp …………………….

Lý do đề nghị cấp lại: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Đ thuận tiện trong hoạt động, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

 

 

…………, ngày.... tháng.... năm
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)