6. Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại (phụ lục III) ban hành kèm theo Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT;

- Giấy chứng nhận trang trại đã được cấp;

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại với trường hợp thay đổi tên chủ trang trại.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện là 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

f) Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.

g) Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (phụ lục II) ban hành kèm theo Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT).

h) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT, ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

i) Quy trình các bước xử lý công việc:

Stt

Cơ quan thực hiện

Công việc giải quyết

Thời gian

(ngày)

1

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

- Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ cấp  đổi GCNKTTT tại UBND cấp xã nơi trang trại đang hoạt động.

- UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

- UBND cấp xã kiểm tra và xác nhận Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến UBND cấp huyện. Trường hợp không xác nhận đơn đề nghị đổi cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không xác nhận cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

05 ngày

2

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Tiếp nhận, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ đến Phòng Nông nghiệp và PTNT

½ ngày

3

Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Thẩm định hồ sơ và tham mưu cho UBND huyện ký Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Trường hợp không cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ.

01 ngày

4

UBND huyện

- Ký Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

½ ngày

5

Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Lữu trữ hồ sơ.

- Chuyển Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

½ ngày

6

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Chuyển Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã

- Cập nhật kết quả hồ sơ hành chính

½ ngày

7

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

- Trả kết quả.

- Thu phí, lệ phí: Không.

- Cập nhật kết quả hồ sơ hành chính

05 ngày

Tổng cộng 13 ngày làm việc


Phụ lục III

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư s 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
K
INH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện .....................

Tôi là: .......................................................................................................................... Nam/Nữ

Năm sinh .................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số ................................. ngày cấp ...../..../........ Nơi cấp: .....................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND).........................................................

Ngày cấp ................../ ...../...... Ngày hết hạn ......../ .........../......... Nơi cấp ...............................

......................................................................................................................................................

Hộ khu thường trú: ...............................................................................................................

.................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................................................

Địa điểm trang trại: .................................................................................................................

Lĩnh vực sản xuất của trang trại: ............................................................................................

Đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thay đổi sau:

1. Thay đổi chủ trang trại:

- Họ tên chủ trang trại cũ: ..............................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................................

- Lý do thay đổi chủ trang trại: .......................................................................................................

2. Thay đổi lĩnh vực sản xuất của trang trại:

- Lĩnh vực sản xuất của trang trại trong giấy chứng nhận kinh tế trang trại cũ:

......................................................................................................................................................

- Lĩnh vực sản xuất hiện tại của trang trại: ...................................................................................

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

 

 

........., ngày .... tháng .... năm ........
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

- Chủ trang trại: ...........................................................................................................................

- Lĩnh vực sản xuất của trang trại (trang trại trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tổng hợp): .................................................................................................................................

 

 

Ngày .....tháng.... năm .....
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)