5. Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (phụ lục II) ban hành kèm theo Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT;

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

- Chứng minh thư nhân dân (phô tô công chứng).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện là 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

f) Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản.

g) Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (phụ lục II) ban hành kèm theo Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT).

h) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT, ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

i) Quy trình các bước xử lý công việc:

Stt

Cơ quan thực hiện

Công việc giải quyết

Thời gian

(ngày)

1

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

- Cá nhân, hộ gia đình hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ cấp  GCNKTTT tại UBND cấp xã nơi trang trại đang hoạt động.

- UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả.

- UBND cấp xã kiểm tra và xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến UBND cấp huyện. Trường hợp không xác nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không xác nhận cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

05 ngày

2

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Tiếp nhận, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ đến Phòng Nông nghiệp và PTNT

½ ngày

3

Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Thẩm định hồ sơ và tham mưu cho UBND huyện ký Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó nói rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ.

01 ngày

4

UBND huyện

- Ký Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

½ ngày

5

Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Lữu trữ hồ sơ.

- Chuyển Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

½ ngày

6

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

- Chuyển Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã

- Cập nhật kết quả hồ sơ hành chính

½ ngày

7

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

- Trả kết quả.

- Thu phí, lệ phí: Không.

- Cập nhật kết quả hồ sơ hành chính

05 ngày

Tổng cộng 13 ngày làm việc


Phụ lục I

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

UBND Tỉnh ..........................
UBND huyện (quận, thị xã, TP)
...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PH) ....................

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

CHỨNG NHẬN

Trang trại của Ông (bà) ..................................................................năm sinh............................

Hộ khẩu thường trú ...................................................................................................................

ĐẠT TIÊU CHÍ KINH TẾ TRANG TRẠI

Địa điểm trang trại ..................................................................................................................

Lĩnh vực sản xuất của trang trại. .............................................................................................

..................................................................................................................................................

 

 

............., ngày .....tháng ......năm ...........
TM. UBND huyện (quận, thị xã, thành phố)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Số ......../......../CNKTTT

 

 

Phụ lục II

MẪU ĐƠN Đ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TTRANG TRẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện ..................

Họ và tên chủ trang trại hoặc (đại diện hộ gia đình trang trại): ...................................................

Nam/Nữ..........................................................

Năm sinh ....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số ...........................ngày cấp /..../............ Nơi cấp: ..............................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) ....... .................................................

Ngày cấp .............../ ...../.......... Ngày hết hạn ......../ ......../............ Nơi cấp .............................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................

...................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................................

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thông tin sau:

1. Địa điểm trang trại: ................................................................................................................

2. Lĩnh Vực sản xuất của trang trại: ..........................................................................................

3. Diện tích đất của trang trại: Tổng diện tích đất nông nghiệp (ha): ........................................

Trong đó:+) Diện tích đất lâm nghiệp: ...............................................

+) Diện tích các loại đất nông nghiệp khác: ........................................

4. Giá trị sản lượng hàng hóa năm liền kề:

TT

Tên sản phẩm

Sản lượng hàng hóa

Giá bán sản phẩm (1000 đ)

Giá trị sản lượng hàng hóa trong năm

Đơn vị tính

S lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

 

 

........., ngày.... tháng.... năm ................
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (về lĩnh vực sản xuất, giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

........., ngày.... tháng.... năm ................
TM. Ủy ban nhân dân
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)