1. Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới 

1.1. Trình t thực hiện:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.       

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn. Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ.

Chuyên viên Bộ phận một cửa tiếp nhận

1/2

2.       

Kiểm, thẩm định các điều kiện để xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn NTM:

-         Hợp lệ thì tiến hành xử lý/giải quyết;

-         Chưa hợp lệ thì hướng dẫn cơ sở hoàn thiện các điều kiện (Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do)

Phòng Nông nghiệp &PTNT

02

3.       

Căn cứ kết quả thẩm định, gửi một bộ hồ sơ và văn bản xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn NTM trình UBND huyện duyệt.

Phòng Nông nghiệp &PTNT

01

4.       

Ký và phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Lãnh đạo UBND huyện

01

5.       

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Chuyên viên Bộ phận một cửa trả kết quả

1/2

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (Theo mẫu số 1.1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT)

b) Số lượng hồ sơ: 02 bản đăng ký

1.4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian UBND cấp huyện hoàn thành xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và trả kết quả là năm (05) ngày kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND xã; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

1.5. Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân xã.

1.6. Cơ quan thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

1.7. Kết quả của việc TTHC: Xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới.

1.8. Lệ phí: không

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

Văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (Theo mẫu số 1.1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT)

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Thông tư s 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhn và công b xã, huyện, tỉnh đạt chun nông thôn mới

 

Mẫu số 1.1

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ …………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /UBND-……
V/v đăng ký “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm ………

…………, ngày …. tháng …. năm …….

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện ………….., tỉnh/thành phố ……………….

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương);

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của địa phương);

Tính đến tháng …. năm ……., xã …….. có số tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo quy định là ……/.....(tổng số) tiêu chí, đạt ……….. % (so với quy định tại Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, …………) và có đủ điều kiện phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm ………

Trên cơ sở khối lượng và tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã ……………….. (huyện …………tỉnh/thành phố ………...) đăng ký và cam kết thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo quy định trong năm để được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm………….

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ………….., tỉnh/thành phố ………. xem xét, xác nhận./.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN ………..
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

TM. UBND XÃ
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)