1. Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm  

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Đối với tổ chức:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu tại (phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu tại phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

* Đối với cá nhân:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức vè an toàn thực phẩm theo mẫu tại (phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

+ Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân.

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

* Đối với cá nhân:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện là 13 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định).

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp &PTNT.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp.

f) Lệ phí: 30.000 đồng/01 chứng chỉ.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu tại (phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu tại (Phụ lục 2)

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổng số câu hỏi trong 1 đề kiểm tra: 30 câu, trong đó có 20 cầu về kiến thức chung, 10 câu về kiến thức chuyên ngành.

- Thời lượng kiểm tra: 45 phút.

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế- Bộ Nông nghiệp &PTNT- Bộ Công thương về Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.       

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn. Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ.

Chuyên viên Bộ phận một cửa tiếp nhận

1/2

2.  

Kiểm, thẩm định các điều kiện để cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP:

- Hợp lệ thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức/cá nhân hoàn thiện các điều kiện.

Phòng Nông nghiệp &PTNT

02

3.  

Căn cứ kết quả thẩm định, nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ, thông báo cho tổ chức, cá nhân thời gian dự kiến tiến hành xác nhận kiến thức.

Phòng Nông nghiệp &PTNT

02

4.  

Tiến hành kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý.

Phòng Nông nghiệp &PTNT

05

5.  

Chấm điểm bài kiểm tra xác nhận kiến thức và cấp giấy.

- Nếu đảm bảo điều kiện thì cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở.

- Nếu chưa đảm bảo điều kiện theo quy định thì thông báo kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức cho cơ sở, yêu cầu cơ sở làm đơn khi muốn tiến hành kiểm tra lại.

Phòng Nông nghiệp &PTNT

02

6.       

Ký và phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp &PTNT

01

7.

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Chuyên viên Bộ phận một cửa trả kết quả

1/2

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ………….

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân ………………………………………………………

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số …………………………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp …………………

Địa chỉ: ……………………………………….., Số điện thoại ……………………………

Số Fax  ……………………………………… E-mail ………………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

(danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này).

 

 

Địa danh, ngày ….. tháng … năm …….
Đại diện Tổ chức/cá nhân
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Phụ lục 2

Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức
(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ….. (tên tổ chức)
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và Tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh, ngày ….. tháng … năm……
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Phụ lục 3

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN …..
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC
VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: /20.../XNTH-ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nội dung, tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Điều 13 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT).

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện ………. xác nhận các ông/bà thuộc tổ chức:

Tên tổ chức/ Cá nhân: ……………………………………………………………………………..

địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện/ CMTND số ……………………., cấp ngày ……………………. nơi cấp: ……………….

Điện thoại: ……………………………..Fax: …………………………………………………….

(có tên trong danh sách kèm theo Giấy này) có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Giấy này có giá trị hết ngày ….tháng .... năm …………………………….

 

 

…………., ngày… tháng ….. năm …..
TRƯỞNG PHÒNG
(ký tên, đóng dấu)

 

Danh sách được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
(kèm theo Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Số: /20.../XNTH-ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận)

TT

Họ và Tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày/tháng/ năm cấp CM

Nơi cấp CMTND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh, ngày … tháng … năm ……..
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)