11. Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) 

11 . 1. Trình tự thực hiện

a)  Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

-    Chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn (người nộp hồ sơ) chuân bị hồ sơ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyêt thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân huyện sở tại;

-   Công chức tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xem xét tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ của người nộp hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) trao cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể cho người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ và ban hành Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 01 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) trao cho người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ đầy đủ theo phiếu hướng dẫn.

+ Nộp qua đường Bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) gửi cho người nộp hô sơ qua dịch vụ bưu chính; trường hợp hô sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thê cho người nộp hô sơ hoàn thiện hô sơ qua điện thoại (nêu có) và ban hành Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 01 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg) gửi cho người nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

b)  Bước 2: Xem xét tính hợp lý của hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển ngay hồ sơ về đến Cơ quan chuyên môn vê lâm nghiệp của huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triên nông thôn chủ trì phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm) kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp của huyện thông báo cho người nộp hồ sơ bằng văn bản hoặc điện thoại nội dung, thành phần hồ sơ cần bổ sung, sửa đổi.

c)   Bước 3: Kiểm tra thực tế, ý kiến thẩm định về thiết kế kỹ thuật (Thời gian thực hiện 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ).

-    Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp của huyện phát hành giấy mời các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng đi kiểm tra thực tế hiện trường để đối chiếu với hồ sơ điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh. Ket quả kiểm tra được thể hiện bằng biên bản có chữ ký của công chức kiểm tra và của tổ chức được kiểm tra.

-     Căn cứ kết quả kiểm tra hiện trường và hồ sơ thiết kế kỹ thuật, cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp của huyện lập Báo cáo Ket quả thẩm định hồ sơ điều chỉnh thiết kế, dự toán kỹ thuật, dự toán công trình lâm sinh theo mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT (điền các nội dung kết quả thẩm định thiết kế) gửi về Phòng Ke hoạch Tài chính huyện để tham mưu thẩm định dự toán và nguồn vốn của công trình lâm sinh.

d)   Bước 4: Thẩm định dự toán và nguồn vốn (thời gian 04 ngày làm việc):

-    Trên cơ sở hồ sơ chuyển đến của cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp của huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện xem xét hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc Phòng Tài chính Ke hoạch huyện chuyển hồ sơ và thông báo nội dung chưa hợp lệ về cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp của huyện để bổ sung, hoàn thiện.

-   Phòng Tài chính Kế hoạch huyện thẩm định điều chỉnh dự toán, nguồn vốn và lập Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh theo mẫu số 02 phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT- BNNPTNT (điền các nội dimg Kết quả thẩm định dự toán); Lập dự thảo Quyết định phê duyệt điêu chỉnh hô sơ thiêt kê, dự toán công trình lâm sinh theo mẫu sô 03 phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT trình Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã phê duyệt.

e) Bước 5: Quyết định phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (thời gian thực hiện 05 ngày làm việc)

-Trên cơ sở hồ sơ trình của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, ƯBND cấp huyện, ƯBND cấp xã xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không họp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND huyện, UBND xã phải thông báo Phòng Tài chính Kế hoạch huyện biết để hoàn thiện.

-    Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh, UBND huyện, UBND xã ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh theo mẫu số 03 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016.

-    Kết quả và hồ sơ được chuyển trả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để trả cho người nộp hồ sơ, đồng thời gửi đến cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp của huyện, Phòng Tài chính Ke hoạch huyện để theo dõi, kiểm tra việc thức hiẹn.

f)  Bước 6: Nhận kết quả.

Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của ủy ban nhân dân huyện hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền được chứng thực và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Nếu nhận trực tiếp, người đến nhận có trách nhiệm nộp lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Thời gian nhận hồ sơ và ữả kết quả: Trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; trừ ngày nghỉ lễ theo quy định.

11.2.   Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện

11.3. Thành phần và số lượng hồ sơ:

a)   Thành phần hồ sơ, gồm có:

-   Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (theo mẫu số 01 phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016);

-  Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh gồm:

+ Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016.

+ Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông suối, đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng,...) và các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT ngay 30/6/2016.

+ Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016.’

-   Các văn bản có liên quan (Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu khác có liên quan).

b)   Số lượng bộ hồ sơ: 05 bộ

11.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

11.5.  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân huyện sở tại.

-    Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

-    Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp & PTNT; phòng Tài chính Kế hoạch huyện.

-   Cơ quan phối họp: Hạt Kiểm lâm các đơn vị tham gia kiểm tra thẩm định kỹ thuật theo giấy mời.

11.6.   Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư các dự án do

Chủ tịch ƯBND cấp huyện quyết định đầu tư.

11.7Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh

11.8.  Lệ phí: Không.

11.9.  Mẫu đơn, tờ khai:

- Đe cương thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016.

- Mầu văn bản liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu công trình lâm sinh ban hành kèm theo Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016.

11.10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

11.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

-    Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

-   Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chỉnh phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh.