Đăng ký cơ sở sản xuất áp dụng quy trình Vietgap 

Trình t thực hiện

Cơ sở sản xuất có nhu cầu hỗ trợ phải đăng ký áp dụng quy trình VietGAP tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hoặc phòng Kinh tế thành phố theo mẫu Giấy đăng ký.

Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra thực tế, thẩm định nội dung đăng ký của cơ sở sản xuất, thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở sản xuất bằng văn bản, nếu không đạt yêu cầu phải nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc phòng Kinh tế thành phố.

Thành phần hồ sơ: Giấy đăng ký áp dụng Vietgap

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện hoặc Kinh tế thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả lựa chọn.

Lệ phí: chưa quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký áp dụng Vietgap tại Phụ lục I, Thông tư số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2013 của liên bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Yêu cầu điều kiện: không

Căn cứ pháp lý:

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2013 của liên bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về nội dung, danh mục và mức hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt vietgap trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày……tháng…….năm ….

GIẤY ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG VietGAP

Kính gửi: (Chủ đầu tư dự án áp dụng VietGAP)

1. Tên người sản xuất:……………………………………………

2. Địa chỉ:………………………………………………………….

ĐT …………………………Fax …..………….Email……………

3. Quyết định số thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh (nếu có):

4. Đăng ký áp dụng VietGAP:

- Giai đoạn áp dụng: Sản xuất     □ ; Sơ chế    □ ;   Sản xuất và sơ chế     □

- Chủng loại sản phẩm:

- Diện tích sản xuất (ha hoặc m² )

- Công suất sơ chế (kg hoặc tấn/ngày):

- Sản lượng sản xuất/sơ chế (kg hoặc tấn/năm):

- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm:  …… hoặc

- Phương án tiêu thụ sản phẩm VietGAP:….

5. Chúng tôi cam kết áp dụng VietGAP trong quá trình

Sản xuất     □  Sơ chế □     Sản xuất và sơ chế □     đối với sản phẩm …

Đề nghị … (Chủ đầu tư dự án) … cho tham gia dự án VietGAP để được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Xác nhận của UBND
xã/ phường/ thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)

Người sản xuất
(Ký tên, đóng dấu nếu có)