16. Đóng dấu búa kiểm lâm. 

1. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng búa kiểm lâm. 

- Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập.

- Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

b) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận (Biên bản xác nhận gỗ đóng dấu búa kiểm lâm).

 f) Lệ phí: Không.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 7, 8, 9 Quyết định số 29/VBHN-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.       

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn. Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ.

Bộ phận một cửa  của Hạt Kiểm lâm tiếp nhận

½  ngày

2.  

Kiểm tra, xác minh hiện trường, cấp Giấy chứng nhận

UBND huyện

9 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

3.  

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy. Trường hợp từ chối xác nhận nhận thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Bộ phận một cửa trả kết quả

½ ngày