Hướng dẫn các bước sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 
tải hướng dẫn tại đâyại đây