Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

     1 Trình tự thực hiện

          Bước 1 : Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ thành phần của hồ sơ, viết giấy biên nhận nếu hồ sơ đã đủ thành phần. Nếu hồ sơ thiếu, công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết (1/2 ngày)

          Bước 2: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, phòng Kinh tế và hạ tầng xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế và hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung. Thời gian chờ bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ.

Chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (9 ngày)

          Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận, nộp lệ phí theo quy định, và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. (1/2 ngày)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

          2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện hoặc qua đường bưu điện.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a. Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu);

          - Bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;

          - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

          b. Số lượng hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân lập 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, 01 bộ gửi Phòng Kinh tế và hạ tầng, 01 bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.

          4. Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đã được
cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép đã được cấp.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế và hạ tầng.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...)

          8. Lệ phí: thực hiện theo Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày
18/12/2014 của Bộ Tài Chính.

          - Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.100.000 đồng/một điểm kinh doanh/lần.

          - Lệ phí cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 200.000 đồng/giấy phép.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu từ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Ban hành kèm theo mẫu tại Phụ lục 11 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014).

         10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:     

          - Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;

          - Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực
phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

          - Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.