Giải quyết đơn thư tố cáo 
New Page 1

1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của tài Quy trình này.

- Quyết định 2968/2010/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng.

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

- UBND          :           Ủy ban nhân dân

- TTHC           :           Thủ tục hành chính

- GCN             :           Giấy chứng nhận

- QT                 :           Quy trình

- TT                 :           Thủ tục

- TTHC           :           Thủ tục hành chính

- ISO                :           Hệ thống quản lý chất lượng – TCVN ISO 9001:2008

- BPTN&HT   :           Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả

- HS                 :           Hồ sơ

- CN & TC      :           Cá nhân và tổ chức

- CQ                :           Cơ quan

- CQHCNN     :           Cơ quan hành chính nhà nước

- TDQT           :           Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- Đề án 30      :           Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định                                             30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- VB                :           Văn bản

- CV                :           Công văn

- TTr                :           Tờ trình

- QĐ                :           Quyết định

- MHK            :           Mô hình khung

5. NỘI DUNG


a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn Tố cáo (có mẫu kèm theo);

- Các chứng cứ liên quan kèm theo đơn.

Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

b) Thời hạn giải quyết:

- Nếu trả đơn: thời hạn 10 ngày làm việc.

- Nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 60 ngày làm việc đối với đơn tố cáo không phức tạp, 90 ngày đối với đơn tố cáo phức tạp.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra huyện.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn chuyển đơn tố cáo hoặc thông báo trả lời đơn tố cáo.

f) Lệ phí: Không.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn tố cáo.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2012;

- Luật Tố có số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2012;

-   Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Mẫu văn bản hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

 

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

ĐG

PT

1.     

Tiếp nhận đơn thư tố cáo, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn

Phòng tiếp công dân

½

1

2.     

Kiểm tra, xử lý đơn:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý, giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phòng xử lý đơn

8

15

3.     

Giao cho các cơ quan chuyên môn thuộc huyện  xử lý đơn

Thanh tra huyện

2

5

4.     

Thẩm tra, xác minh đơn

Cán bộ hoặc chuyên viên Thanh tra huyện

40

50

5.     

Viết báo cáo kết quả xác minh đơn thư tố cáo

Cán bộ hoặc chuyên viên Thanh tra huyện

2

3

6.     

Xử lý, thống nhất lại nội dung báo cáo

Phòng xử lý đơn

1

2

7.     

Dự thảo quyết định hoặc công văn trả lời và trình lãnh đạo UBND thị xã

Chuyên viên phòng tiếp dân

1

3

8.     

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo UBND huyện

5

10

9.     

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phòng tiếp công dân

½

1

*Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.

*Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.

*Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu TDQT.

*Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.

6. BIỂU MẪU

- Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;

- Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

- Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

- Xem mục 5 ở trên.

 

7. HỒ SƠ LƯU

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

1.     

Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn

Văn phòng Thanh tra

1 năm

2.     

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên)

Thanh tra huyện

Lâu dài

3.     

Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

Thanh tra huyện

Lâu dài

4.     

Công văn chuyển đơn tố cáo hoặc thông báo trả lời đơn tố cáo

Thanh tra huyện

Lâu dài

 

    Tải Biểu Mẫu:

    Thông tư Quy định quy trình giải quyết tố cáo

     Đơn Tố Cáo