New Page 1

QUY TRÌNH

Đề nghị xét tặng “Cờ thi đua của Chính phủ

1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của tài Quy trình này.

- Quyết định 2968/2010/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng.

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

- UBND          :           Ủy ban nhân dân

- TTHC           :           Thủ tục hành chính

- GCN             :           Giấy chứng nhận

- QT                 :           Quy trình

- TT                 :           Thủ tục

- TTHC           :           Thủ tục hành chính

- ISO                :           Hệ thống quản lý chất lượng – TCVN ISO 9001:2008

- BPTN&HT   :           Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả

- HS                 :           Hồ sơ

- CN & TC      :           Cá nhân và tổ chức

- CQ                :           Cơ quan

- CQHCNN     :           Cơ quan hành chính nhà nước

- TDQT           :           Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- Đề án 30      :           Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- VB                :           Văn bản

- CV                :           Công văn

- TTr                :           Tờ trình

- QĐ                :           Quyết định

- MHK            :           Mô hình khung

5. NỘI DUNG

a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của đơn vị trình UBND huyện;

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  đơn vị;

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (có mẫu đính kèm);

- Bản sao các quyết định đã được UBND tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng đính theo hồ sơ đề nghị khen thưởng;

- Nếu là đơn vị trong các doanh nghiệp được đề nghị khen thưởng phải có thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách của đơn vị của Cục thuế tỉnh.

Số lượng hồ sơ: 05 (bộ); 05 bản thành tích chi tiết (03 bộ trình Trung ương, 01 bộ lưu tại Ban thi đua khen thưởng tỉnh, 01 bộ lưu tại huyện), 30 bản tóm tắt thành tích.

b) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức .                                                                 

d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình .

f) Lệ phí: Không.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng ( mẫu số 1).

h)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

-  Đơn vị đăng ký thi đua, chỉ đạo các phong trào thi đua theo quy định.

- Thời gian nộp hồ sơ: Cờ thi đua của Chính phủ, hạn cuối cùng nộp hồ sơ về Phòng Nội vụ vào ngày 15 tháng 01 hằng năm , riêng ngành Giáo dục - Đào tạo hạn cuối vào ngày 15 tháng 7.

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng  số 47/2005/ QH 11 ngày 14 tháng 6 tháng 2005;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng

- Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng;

- Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v ban hành quy định về  việc ban hành tiêu chí, thang bảng điểm, quy trình chấm điểm và xếp hạng các cụm khối thi đua trong tỉnh;

- Quyết định số 149/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v phân chia cụm khối thi đua; phân bổ số lượng cờ thi đua  của UBND tỉnh Lâm Đồng cho các cụm, khối thi đua trong tỉnh.

j) Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

1.

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Chuyên viên phòng Nội vụ

½

2.

Tổng hợp

Phòng Nội vụ

4,5

3.

Trình hội đồng thi đua khen thưởng và tiến hành họp bình xét, hoàn thành biên bản

Hội đồng thi đua

01

4.

Soạn thảo tờ trình, trình lãnh đạo UBND huyện

Chuyên viên phòng Nội vụ

01

5.

Ký và phê duyệt

Lãnh đạo UBND huyện

02

6.

Gửi hồ sơ lên hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

Chuyên viên phòng Nội vụ

01

*Ghi chú:

1. Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.

2. Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.

3. Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

4. Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.

6. BIỂU MẪU

- Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;

- Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;

- Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;

- Xem mục 5 ở trên.

7. HỒ SƠ LƯU

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

1.     

Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn

Phòng Nội vụ

1 năm

2.     

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Lưu theo bộ hồ sơ theo mục 5.a ở trên)

Phòng Nội vụ

Lâu dài

3.     

Bộ hồ sơ theo Mục 5.a

Phòng Nội vụ

Lâu dài

4.     

Tờ trình

Phòng Nội vụ

Lâu dài