Danh bạ điện thoại các cơ quan 

TT

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CQ

NR

 

 HUYỆN ỦY

 

3.874. 366

 

 

1

Nguyễn Quý Mỵ

BT

3.874. 364

3.874. 202

0918. 012. 942

2

Trần Duy Hường

PBT

3.874. 490

3.874. 005

0918. 668. 025

3

Lưu Thế Công

TBTC

3.874. 243

3.874. 573

0918. 525. 221

4

Nguyễn Quyết Thắng

PTBTC

 

3875955

01247. 567. 520

5

Nguyễn Thị Thơm

CNUBKT

3.874. 204

3.874. 385

0909. 452. 340

6

Nguyễn Văn Lĩnh

PCNUBKT

 

 

0907. 219. 482

7

Vũ Khắc Quế

TBDV

3.874. 220

3874897

0909. 045. 011

8

Ngô Huy Cường

PTBDV

 

 

 

9

Lưu Hồng Long

TBTG

3.603.072

3.874. 021

0913. 813. 518

10

Nguyễn Trọng Ngọ

PTBTG

3.874.231

3603077

0938. 969. 279

11

Nguyễn Quốc Phi

CVP

3.874. 775

 

0944. 295. 220

12

Nguyễn Văn Cường

PCVP

3.875. 482

3.875. 376

0902. 152. 968

13

Phùng Xuân Kiểu

PBDV

 

 

0908. 826. 267

14

Hạnh

 

 

 

 

15

Nguyễn Viết Hà

 

 

3.874. 573

0918. 752. 666

 

TT BDCT

 

3.874. 590

 

 

 

Quản Văn Dương

PGĐ

3.932. 024

 

0902. 741. 414

 

HĐND

 

 

 

 

1

Vũ Thị Phương

PCTTT

3.874.345

 

0909. 517. 248

2

Ng Thị Thanh Thảo

PCT

3.874.208

 

0915.600.690

3

Lưu Hồng Long

TBKT

 

 

0913. 813. 518

4

Nguyễn Thị Thơm

TBPC

 

 

0909. 452. 340

5

Nguyễn Thọ

PBCTKT

3.939.115

 

01238347939

6

Phạm Xuân Thu

PBCTPC

3.939.114

 

0908874221

7

Bạch Văn Quý

CVHĐNDKP

 

 

0907.351.391

 

VP. HĐND & UBND

 

3.874. 338

Fax3.874. 258

MC3.875. 418

1

Lưu Tiến Chinh

CTUBND

3.874. 364

3.874. 201

0918. 220. 937

2

Trịnh Xuân Thuỷ

PCTUBND

3.874. 776

3.874. 396

0913. 881. 054

3

Nguyễn Linh Hoạt

PCTUBND

3. 874. 470

3. 874. 514

0918. 248. 677

4

Hà Mạnh Hoan

CVP

3. 874. 332

3. 709. 353

0917. 107. 123

5

Đinh Đức Hiếu

PCVP

3.875. 000

 

0633. 985. 212

6

Dương Công Đàn

PCVP

3.939.113

 

01642238868

2

P. TC-KH

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Tú

TP

3. 874. 037

3.536.449

0983. 874. 261

3

Nguyễn Thanh Bình

PTP

 

 

0917220262

3

P. KT&HT

 

3. 874. 659

 

 

1

Hồ Văn Khánh

TP

3. 875. 601

3.874. 593

0918. 007. 396

2

Dương Văn Thành

PTP

 

 

0946. 874. 789

4

P. NN & PTNT

 

3. 874. 473

 

 

1

Đặng Hùng Việt

TP

3. 874. 737

3. 874. 477

0932. 071. 567

2

Phạm Quang Chiến

PTP

 

 

0919418638

5

P. TN&MT

 

3. 874. 277

 

 

1

Phan Thanh Bình

TP

3. 985. 986

3. 874. 221

0918. 220. 377

2

Nguyễn Hùng Cường

PTP

 

 

0938. 858. 113

 

CNVPĐKĐĐ

 

 

 

 

1

Vũ Chí Hữu

GĐVPĐK

3. 875. 289

 

0902725133

2

Lê Văn Thành

PGĐ

 

 

0977468643

6

P. Dân tộc

 

3. 874. 063

 

 

1

Trần Thị Dũng

TP

 

3.874. 748

0919177248

7

P. NV

 

3.874.355

 

 

1

Dương Văn Tân

TP

3.874.548

3.874. 203

0985. 536. 286

2

Võ Đông Hà

PTP

 

 

 

8

P. LĐTB&XH

 

3.932.134

 

 

1

Tăng Xuân Sóng

TP

3.875.597

3.874. 077

0908. 567. 148

2

Nguyễn Thuận

PTP

3. 985. 067

3.221.572

0903. 155. 672

9

P. Y tế

 

3.932.025

 

 

 

Phạm Chẩn

TP

3.875.600

 

0905371729

 

Nguyễn Văn Hiện

PTP

 

3.875.263

01667. 318. 461

 

10

P. Tư pháp

 

 

 

 

1

Phạm Duy Quyền

TP

3.874.474

3.874. 946

0919. 258. 979

2

Nguyễn Hải Long

PTP

 

 

0919. 479. 976

 

11

P. GD&ĐT

 

3.874.346

 

 

1

Nguyễn Văn  Trinh

TP

3.874.261

3.874.290

0915763017

2

Nguyễn Mạnh Tiến

PTP

3.603.089

3.875.135

0989. 374. 141

12

P. VH-TT

 

 

 

 

1

Trần Tân

TP

3.874.458

3.875. 362

0905. 579. 715

13

THANH TRA

 

3.874.362

 

 

1

Nguyễn Văn Hanh

CTTr

3.874.370

3.875.080

0913. 743. 080

2

Nguyễn Ngọc Tuấn

PCTTr

 

 

0906. 628. 062

14

TT. VH-TT

 

3.874.522

 

 

1

Lê Hồng Hà

 

3.874. 748

0918. 776. 287

2

Hà Huy Tá

PGĐ

3.874.531

 

 

15

TT. NN

 

3.874.678

 

 

1

Nguyễn T. Thu Thắm

3.874.636

3.874. 375

0919. 456. 063

2

Lê Văn Thúy

PGĐ

3.874.240

3.874. 505

0908. 757. 227

3

Nguyễn Văn Hoanh

PGĐ

 

 

01232. 582. 272

 

16

TT. QL&KTCTCC

 

3.874.427

 

 

1

Ngô Xuân Kiên

3.874.427

3.874.492

0918. 675. 653

2

Nguyễn Công Hà

PGĐ

3.874.061

3.709.189

0918. 248. 660

3

Nguyễn Như Sang

PGĐ

3. 919. 047

3.536.486

0916. 238. 807

17

BQLRPHNH

 

3. 874.057

 

 

1

Võ Đức Trí

TB

3.874.057

3.919.268

0913. 125. 106

2

Ngô Văn Tráng

PTB

 

 

0906. 186. 273

3

Kiều Doãn Đạt

PTB

 

 

0906. 828. 119

18

ĐÀI TT-TH

 

3.874.341

 

 

1

Võ Văn Lộc

3.874.341

3.874. 398

0918. 525. 300

2

Trịnh Văn Khôi

PTĐ

3.874.894

3.874. 188

0909. 855. 108

19

TT. DSKHHGĐ

 

3.932.025

 

 

 

Cao Anh Tuấn

3.874.388

 

0908. 883. 048

 

 

PD

 

 

 

20

TT. YT

 

3.874.272

 

 

 

Lê Đức Thụ

3.875.492

3.874. 288

0918. 755. 333

 

Nguyễn Xuân Ngợi

PGĐ

3.874.686

3874640

0919. 177. 244

 

Lưu Quốc Hương

PGĐ

 

 

 

21

UBMTTQVN

 

3.874.358

3.932.218

 

 

Vũ Khắc Quế

CT

3.874.579

3.874. 896

0909. 045. 011

 

K' Chiêu

PCT

3.874.358

 

0937. 981. 066

 

Trần Văn Long

PCT

3.874.358

 

0902. 558. 785

 

ubmttqdahuoai@gmail

 

 

 

 

22

H. CCB

 

 

 

 

 

Phạm Quang Diệu

CT

3.874. 582

3.874. 267

0918. 817. 474

 

Trịnh Thúc Lân

PCT

 

3.946. 051

 

23

H. ND

 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Hạnh

CT

3.874.581

3.863. 436

0913. 125. 110

 

Cấn Kim Khôi

PCT

 

 

01652. 241. 008

24

H. LHPN

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hằng

CT

3.874.222

3.875. 354

01656855189

 

 

PCT

 

 

 

25

LĐLĐ

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng

CT

3.874.750

3.874. 620

0908. 757. 267

 

Trần Kim Anh

PCT

 

 

0937. 703. 789

26

 

3.874.580

 

 

 

Trần Duy Thọ

BT

 

 

0932. 974. 789

 

Lê Quốc Đại

PBT

 

 

0936.749. 647

 

Vũ Thị Thi

PBT

 

 

 

27

H. CTĐ

 

 

 

 

 

Đào Bá Thanh

CT

3.874.368

 

0633709553

 

Hoàng Thị Hương

PCT

 

3.875. 047

0903. 861. 437

28

CA

 

3.874.315

 

 

 

Đinh Viết Tâm

TCA

3.874.316

3880403

0918. 266. 403

 

Võ Văn Tùng

PTCA

3.874.684

 

0937.370.575

 

Mai Minh Đức

PTCA

3.874.538

 

 

 

Đinh Công Ba

PTCA

 

 

 

 

Nguyễn Kim Quyết

Đội trưởng HC

 

 

0909.894.032

29

CQQS

 

3.874.320

 

 

 

Đặng Đình Thoan

CHT

3.875.669

3.553. 417

 

 

Phùng Trần Bắc

PCHT

 

 

0938. 998. 069

 

Nguyễn Đình Tuấn

PCHT

 

 

 

30

TAND

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Hùng

CA

3.874.326

3604044

0918. 835. 867

 

Nguyễn Thị Hà Giang

PCA

 

 

 

31

VKSND

 

3.874.352

 

 

 

Ninh Văn Long

VT

 

 

0919. 118. 933

32

HKL

 

3.874.182

 

 

 

Nguyễn Ngọc Toán

 

3.874.314

 

 

 

Đào Xuân Nam

PHT

 

 

0908900233

 

Hoàng Văn Minh

Công chức

 

 

0914873069

 

Nguyễn Đình Thắng

ĐKLCĐ&PCCC SỐ 2

 

 

0907.631.166

 

 

 

 

 

 

33

KBNN

 

3.874.335

 

 

 

Nguyễn Thị Lê

3.874.317

 

0918. 817. 006

 

Trịnh Xuân Cường

PGĐ

3.874.251

 

0918. 602. 547

34

CC THUẾ

 

3.874.376

 

 

 

Lê Thị Nhâm

CCT

3.874.416

3.874. 514

0913. 743. 092

 

Nguyễn Tỉnh

PCCT

3.874.417

 

0908517199

35

CC T.KÊ

 

3.874.401

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết

CCT

 

 

0918. 300. 282

 

Trần Văn Khánh

PCCT

 

 

0933. 692. 616

36

CC THA

 

3.874.411

 

 

 

Trương Hoài Nam

CCT

3.847.580

 

0914. 040.968

 

Trần Như Hải

 

 

 

0946947424

 

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

0909. 876. 458

 

Lường Văn Mủ

 

 

 

01646200009

37

TT GDTX-GDDN

 

 

 

 

 

Trương Thoại Hào

 

 

0913. 988. 748

 

Nguyễn Ngọc Chí

PGĐ

 

3.874. 165

0919. 177. 347

 

Luân

PGĐ

 

 

0918540649

39

TRƯỜNG PTTH ĐH

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Bảo

HT

3.874.327

3.940.098

0909. 241. 900

 

Nguyễn Thị Mỳ

PHT

 

3.874.202

 

40

TRƯỜNG PTTH ĐM

 

3.876.547

 

 

 

Văn Đình Sở

HT

3.876.475

3.874. 966

0918. 810. 383

 

Nguyễn Văn Công

PHT

 

 

 

41

BƯU ĐIỆN

 

3. 874.333

 

 

 

Thái Anh Dũng

3.874.318

3.874. 163

0913. 934. 633

 

VIỄN THÔNG

 

3.875.909

 

 

42

NH NN&PTNT

 

3. 874.706

3. 874. 331

3.874.801

 

Nguyễn Huy Văn

PGĐ

874.801.461

3.874. 060

0909206296

43

NH CS-XH

 

 

 

 

 

Trần Cao Cường

3. 875.089

3874848

0988. 214. 608

 

Nguyễn Chí Thành

PGĐ

 

 

0908813354

44

CT. TNHH MTV LNĐH

 

3. 874. 342

 

 

 

Trịnh Hữu Vĩnh

3. 874. 247

3.874. 216

0913. 188. 587

 

Lê Văn Dế

PGĐ

3. 874. 246

 

0909. 049. 190

 

Phòng KT

 

3. 874. 248

 

 

 

A.Ca

 

 

 

01219. 713. 111

45

ĐLĐH

 

 

 

 

 

Trần Văn Phương

3.874.017

 

0632. 202. 366

 

Đào Trọng Tịnh

PGĐ

 

 

0969761970

 

Trần Ngọc Quang

PGĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

BHXH

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Chính

3.875794

 

0913887837

 

Quản Việt Cường

PGĐ

 

 

0918. 423. 343

47

XÃ ĐK

 

3.876.582

 

 

 

K' Xuân Riêng

CT

 

3. 876. 347

01656. 446. 674

 

Lê Văn Nhị

PCT

 

 

 

 

Ly

VP

 

 

0989.146.338

 

Văn Thị Phượng

VT

 

 

01694. 646. 408

 

48

XÃ Đạ Ploa

 

3. 944. 003

 

 

 

Trần Thanh Tuyến

CT

3.876.848

3876178

0933840710

 

K'Hải Tỷ

PCT

 

 

01635384568

 

Cao Thị Tuyết Nhung

VP

 

 

01229456044

 

49

TT ĐạM'ri

 

3.876.587

 

 

 

Đặng Văn Chinh

CT

3.603.337

3.876. 792

0908.992.700

 

Võ Quang Tuấn

PCT

 

 

 

 

Phùng Xuân Bường

CBVP-TK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

XÃ ĐạM'ri

 

3. 876. 766

 

 

 

Lê Quang Hiển

CT

 

3. 876. 946

0902357035

 

Đặng Thái Châu

PCT

 

 

0933. 563. 108

 

Hoàng Như Hà

VP-TK

 

 

0933. 676. 416

 

51

XÃ Phước Lộc

 

3.948.021

 

 

 

Nguyễn Duy Lực

CT

3. 876. 981

3.875.539

01674271582

 

K’ Vĩnh

PCT

 

 

0986194736

52

XÃ Hà Lâm

 

 

 

 

 

Phạm Doãn Thành

CT

3. 709. 315

3.876. 764

0908. 040. 315

 

Bằng

PCT

 

 

 

 

Chu Văn Vịnh

VP

3. 876. 641

 

0988720736

53

TT Mađaguôi

 

3.874.343

 

 

 

Trần Anh Dũng

CT

3. 875 755

3.874. 725

0918. 220. 566

 

Nguyễn Nhân Nghĩa

PCTHĐND

 

 

0919. 699. 393

 

Phạm Duy Quyến

PCT

 

 

0947.767.330

 

Lê HữuTuấn

PCT

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thảo

VP

 

 

01696. 530. 739

 

54

XÃ Mađaguôi

 

3.874.405

 

 

 

Phạm Ngọc Trung

CT

 

3.935.035

0943. 808. 140

 

Trần Thị Thùy Châu

PCT

 

 

0937413133

55

XÃ Đạ Tồn

 

 

 

 

 

Võ Minh Phú

CT

3.874.065

3.874.193

0938826819

 

Nguyễn Hồng Phúc

PCT

 

 

 

 

56

XÃ Đạ Oai

 

3.874.339

 

 

 

Võ Văn Đào

CT

3. 938. 079

 

0949. 576. 607

 

Đoàn Hồng Thành

PCT

 

 

01674.983.012

 

Lưu Thị Phú

VP

 

 

0932. 782. 357