Tổng quan KT-XH  

I. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp (tính hết năm 2016)

             1. Các chỉ tiêu kinh tế     

          (1) Tổng giá trị sản suất (theo giá SS năm 2010) đạt 2.000,5 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2015 (KH tăng 10 - 11%). Trong đó: khu vực nông, lâm, thủy tăng 16,4% (KH tăng từ 12-13%); khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,03% (KH tăng 8 - 9%); khu vực dịch vụ tăng 15,45% (KH tăng 13-14%).

- Tổng giá trị sản suất (theo giá thực tế) thực hiện 2.861 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2015. Trong đó: khu vực nông, lâm, thủy tăng 16%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8%; khu vực dịch vụ tăng 16,3%.

 (2) Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 75 tỷ đồng, bằng  113% dự toán (KH giao 66,5 tỷ đồng). Trong đó: thuế phí ước thực hiện 53,47  tỷ đồng, bằng 120% dự toán (KH giao 44,3 tỷ đồng).

* Phần thu ngân sách nhà nước do Huyện quản lý ước thực hiện 66 tỷ đồng, bằng 122% dự toán (KH giao 54,2 tỷ đồng).

(3) Tổng kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 12 triệu USD, đạt 109% kế hoạch (KH 10 - 11 triệu USD), tăng 13,2% so với cùng kỳ.

2. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội - môi trường:

(1) Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2016 còn 3,34%, giảm 1,95% so với năm 2015 (KH giảm từ 1,5 - 2%). Trong đó: tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc còn 9,05%, giảm 5,24% so với năm 2015 (KH giảm 3 - 4%).

(2) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,27% (KH đạt 1,27%).

(3) Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 96%, bằng 100% kế hoạch (KH đạt 96%); tỷ lệ hộ dân khu vực đô thị được cung cấp nước sạch ước đạt 55%, bằng 100% kế hoạch (KH đạt 55%).

(4) Xây dựng nông thôn mới: có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn 03 xã; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thành 21/23 tiêu chí đăng ký năm 2016.

(5) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia ước đạt 99% (KH đạt 98,5%).

(6) Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo QĐ 4667/QĐ-BYT ngày 7/11/2014) đạt 60% (KH đạt 60%); số bác sĩ/vạn dân đạt 10 bác sĩ (KH đạt 10 bác sĩ/vạn dân).

(7) Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 87,5% (KH đạt 87,5%); tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa ước đạt 87% (KH đạt 87%); tỷ lệ cơ quan văn hóa đạt 93,5% (KH đạt 93,5%); tỷ lệ xã, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa ước đạt 50% (KH đạt 50%).

(8) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 50%, có 16/32 trường đạt chuẩn Quốc gia (KH 14 trường đạt chuẩn QG).

(9) Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân ước đạt 72,5% (KH đạt 72%).

(10) Tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt 82% (KH đạt 82%); tỷ lệ thu gom rác thải khu vực nông thôn đạt 62% (KH đạt 42%).

(11) Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

II. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực

1. 1. Lĩnh vực kinh tế.

1.1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:

Tình hình sản xuất nông - lâm - thuỷ năm 2016 tiếp tục tăng; tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 653,9 tỷ đồng, tăng 16,4% so năm 2015; cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp tiếp tục có sự chuyển dịch, ngành trồng trọt chiếm 72,6%, ngành chăn nuôi chiếm 24,2%, dịch vụ chiếm 3,2%. Giá trị sản xuất trên một hécta đất thu hoạch ước đạt 50,5 triệu đồng, tăng 4,4 triệu đồng so với năm 2015.

a) Sản xuất nông nghiệp.

* Trồng trọt:

- Tổng diện tích cây trồng năm 2016 là 15.636 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 2.452 tấn; tổng sản lượng trái cây ước đạt 17.153 tấn. Cụ thể diện tích gieo trồng và năng suất một số cây trồng chủ yếu như sau:

+ Cây lương thực, thực phẩm đạt 660,9 ha, trong đó: cây lúa đạt 332,8 ha, năng suất bình quân 42,14 tạ/ ha, tăng 1,2% so với năm 2015; cây bắp đạt 167,2 ha năng suất bình quân 62,78 tạ/ha tăng 0,2% so năm 2015; cây thực phẩm khác đạt 124,9 ha. Trong năm do thời tiết nắng hạn kéo dài, một số diện tích trồng bắp vụ Đông - Xuân không có nguồn nước nên người dân không xuống giống, ngoài ra một số diện tích chuyển đổi qua trồng cây dâu, cỏ phục vụ chăn nuôi nên diện tích gieo trồng cây lương thực, thực phẩm có giảm.

 + Cây công nghiệp ngắn ngày đạt 271,8 ha. Trong đó: cây mía đạt 41,22 ha, năng suất 715 tạ/ha, năng suất không tăng so với năm 2015; cây dâu đạt 230,6 ha, năng suất 161,43 tạ/ ha tăng 13,6% so năm 2015, năng suất cây dâu tăng do công tác cải tạo giống dâu lai năng suất cao và tưới chăm sóc.

+ Cây công nghiệp dài ngày đạt 10.621 ha, trong đó: cây điều đạt 9.011 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là 7.826 ha, năng suất bình quân  đạt 11,21 tạ/ha, tăng  0,45% so với năm 2015; cây cao su ước đạt 549,3 ha, diện tích cho thu hoạch 275 ha năng suất đạt 50,27 tạ/ha, tăng 8,4% so với năm 2015; cây cà phê đạt 536 ha; cây chè đạt 425,8 ha hai loại cây này năng suất không tăng so với năm 2015.

+ Cây ăn quả đạt 3.071 ha, trong đó: cây sầu riêng đạt 2.338,8 ha, diện tích cho thu hoạch 1.460 ha, năng suất bình quân 91,6 tạ/ ha; cây măng cụt đạt 331,9 ha, năng suất đạt 23,9 tạ/ha; chôm chôm đạt 225,7 ha, năng suất ước đạt 106 tạ/ha… do thời tiết nắng hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây nên năng suất một số cây ăn trái không tăng so với năm 2015.

- Tình hình giá cả các mặt hàng nông sản tăng so với các năm trước, đặc biệt là giá hạt điều thô, cụ thể: Điều thô từ 31.000 - 33.000 đ/kg, sầu riêng từ 35.000 - 40.000 đ/kg, măng cụt từ 23.000 - 25.000 đ/kg; một số mặt hàng nông sản khác tình hình giá bán tương đối ổn định.

-  Đã mở trên 100 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, với gần 4.000 lượt người tham gia. Qua các lớp tập huấn các hội viên nông dân đã nắm bắt và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng hiệu quả, xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: mô hình trồng Sầu riêng năng suất cao; mô hình cây điều thâm canh; mô hình nuôi gà thả vườn; mô hình trồng cỏ thâm canh VA06…

          - Đã chuyển đổi giống cây trồng với diện tích thực hiện là 828,54 ha/1.932 lượt hộ, đạt 100% kế hoạch (Sầu riêng 123,64 ha; điều 704,9 ha), với tổng kinh phí thực hiện hơn 02 tỷ đồng.

- Công tác phòng chống thiên tai đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt nên trong đợt nắng hạn kéo dài không ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp; đã đào 61 ao, hồ thủy lợi nhỏ (KH tỉnh giao là 27 ao hồ) tạo nguồn nước tưới cho 230 hộ với 262 ha cây trồng; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, điều tiết nước tưới và sinh hoạt thường xuyên đồng bộ của các hệ thống hồ đập trên địa bàn[1]. Đã chủ động ứng phó kịp thời với tình hình mưa bão nên không gây tổn thất về người, hạn chế thiệt hại về nhà cửa, cây trồng... mức độ thiệt hại ước khoảng trên 03 tỷ đồng.

          * Chăn nuôi:

- Tổng giá trị sản xuất chăn nuôi (giá so sánh năm 2010) đạt 143,6 tỷ đồng tăng 11,2% so với năm 2015. Tổng đàn vật nuôi tiếp tục tăng, chất lượng giống được nâng lên, tăng mạnh nhất là đàn bò đạt 4.239 con, tăng 27% so với năm 2015; đàn heo ước đạt 16.959 ngàn con, 43% so với năm 2015; đàn gia cầm ước đạt 122,2 ngàn con, đạt 103% kế hoạch, tăng 12% so với năm 2015…

- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ, trong năm không để phát sinh các dịch bệnh nguy hiểm; triển khai phun xịt tiêu độc, khử trùng đồng loạt cho toàn bộ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn; tổ chức 03 đợt tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn với tỷ lệ tiêm phòng đạt 97%.

- Chương trình cải tạo đàn bò đã phát huy hiệu quả, người dân đã chuyển dịch vốn đầu tư sang chăn nuôi bò; các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp chuyển đổi diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cỏ, đảm bảo nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi đã được nhân dân hưởng ứng thực hiện. Đã trồng mới thêm 21,5 ha cỏ làm thức ăn chăn nuôi; hỗ trợ thụ tinh nhân tạo 319 con bò cái; hỗ trợ 50 con bò cái giống thuần (trong đó: 36 con Brahman và 14 con Droughtmaster) cho các nông hộ với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 875 triệu đồng.

- Nghề trồng dâu, nuôi tằm tại các xã Đạ Oai, Đạ Tồn, Mađaguôi tiếp tục duy trì; do giá bán kén tằm ổn định, giao động từ 100.000 - 115.000 đ/kg.

b) Lâm nghiệp:

- Diện tích đất lâm nghiệp trồng cao su và điều là 4.892,8 ha (diện tích cao su 2.599 ha, diện tích điều 2.293,4 ha); diện tích cho thu hoạch 3.225 ha (cao su 1.227 ha; điều 1.998 ha). Công tác quản lý bảo vệ rừng được triển khai thường xuyên, có hiệu quả; các vụ cháy rừng phát hiện kịp thời và được khống chế, không để cháy lan ra diện rộng, trong năm 2016 đã xảy ra 08 vụ cháy rừng, tăng 01 vụ so với năm 2015; diện tích thiệt hại khoảng 19 ha rừng[2], tăng 1,02 ha so với năm 2015; lâm sản thiệt hại chủ yếu là mung, tre và rừng hỗn giao); công tác tuần tra, truy quét quản lý, bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên, đã góp phần ngăn chặn kịp thời các đối tượng phá rừng trái pháp luật. Trong năm đã phát hiện xử lý 82 vụ, giảm 41 vụ, tương đương giảm 33,3% so với năm 2015. Tang vật tịch thu gồm 72,6m3 gỗ các loại, 01 chiếc ôtô, 29 xe máy, 47 máy cưa xăng, phạt vi phạm hành chính và bán lâm sản tịch thu nộp ngân sách nhà nước 417 triệu đồng. Đã thực hiện giao khoán và chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 773 hộ gia đình và 02 tập thể với diện tích giao khoán 21.832,29 ha; đã tiến hành xác nhận 824 m3 gỗ tròn sau khai thác các doanh nghiệp trên địa bàn[3].

- Đã tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn huyện Đạ Huoai trình Tỉnh phê duyệt; trồng mới 30.662 cây phân tán (trong đó: trồng các tuyến đường giao thông là 27.735 cây, trồng các khu vực công sở là 2.927 cây) với kinh phí thực hiện là 480 triệu đồng; tổ chức giải toả 50,12 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái pháp luật (trong đó: lấn chiếm năm 2016 là 3,82 ha; tái lấn chiếm là 46,308 ha) và đang tiếp tục triển khai kế hoạch giải tỏa đất lâm nghiệp, đất ngoài lâm nghiệp bị lấn chiếm tại TK. 584a - xã Đạ Tồn; TK 584b, 589 - thị trấn Mađaguôi; TK.585 - xã Mađaguôi.

c) Thuỷ sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn chủ yếu là ao hồ nhỏ, diện tích nuôi trồng ước đạt 31,93 ha; sản lượng thu hoạch ước đạt 71,85 tấn.

1.2. Tình hình sản xuất Công nghiệp – Tiểu thu công nghiệp -y dựng.

a) Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:

- Hoạt động sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn huyện được duy trì ổn định; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - TTCN (theo giá so sánh năm 2010) đạt 609,1 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, tăng 7,5% so với năm 2015; sản lượng các loại sản phẩm chủ yếu như sau: nhân hạt điều: 2.540 tấn, bằng 90% kế hoạch, tăng 5,1% so với năm 2015; giỏ mây: 702 ngàn cái, bằng 73% kế hoạch, giảm 18% năm 2015; giỏ tre các loại: 4.520 ngàn cái, bằng 156% kế hoạch, tăng 5,6% so với năm 2015; điện sản xuất: 196 triệu KWh, bằng 196% kế hoạch, tăng 51,6% so với năm 2015; tăm nhang: 705 tấn, bằng 48% kế hoạch, giảm 35% so với năm 2015; gạch: 26,5 triệu viên, bằng 55% kế hoạch, tăng 12% năm 2015…

- Trong năm, đã tổ thức kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - TTCN trên địa bàn để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở sản xuất; phối hợp với Trung tâm Khuyến công tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ cho 02 cơ sở sản xuất công nghiệp - TTCN trên địa bàn huyện tổng số tiền là 250 triệu đồng[4]; hỗ trợ dự án chế biến chè của Công ty TNHH Nam Đế Trà đi vào hoạt động.

b) Xây dựng:

          Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 516 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch, tăng 7,3% so với năm 2015; giá trị sản xuất ngành xây dựng (giá so sánh năm 2010) ước đạt 347,9 tỷ đồng, đạt 92,5% kế hoạch, tăng 5,8% so với năm 2015. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu vẫn từ nguồn ngân sách nhà nước đầu tư, các doanh nghiệp thực hiện.

- Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch XDCB đảm bảo theo tiến độ đề ra; tổng vốn đầu tư trên địa bàn là 179,203 tỷ đồng, với 113 hạng mục công trình; khối lượng thực hiện đạt 179,203 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; cấp phát thanh toán ước thực hiện 175,61 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch vốn giao.

- Đã hoàn thành công tác thẩm định vốn và khả năng cân đối vốn các công trình khởi công mới năm 2017 để lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư đối với nguồn vốn ngân sách địa phương và đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh.

- Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng được tăng cường; trong năm 2016 đã xử lý 03 trường hợp xây dựng trái phép với số tiền là 13 triệu đồng; cấp 80 giấy phép xây dựng cho các cá nhân và tổ chức theo đúng quy định.

1.3. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

a) Thương mại:

- Hoạt động thương mại tiếp tục có bước phát triển; tổng doanh thu bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 891 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2015. Tình hình thị trường hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân, giá cả thị trường tương đối ổn định; tình trạng hàng hóa khan hiếm giả tạo và đầu cơ nâng giá bất thường không xảy ra. Đã tổ chức lễ công bố chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm “Sầu riêng Đạ Huoai” để quảng bá đến người tiêu dùng, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh; triển khai quy trình quản lý, sử dụng chứng nhận nhãn hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai”.

- Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại đã được tăng cường; thành lập các đoàn liên ngành của huyện để kiểm tra trên 370 lượt các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, qua  kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cơ sở vi phạm với số tiền xử phạt trên 38 triệu đồng.

b) Xuất khẩu:

 Sản phẩm xuất khẩu trên địa bàn có hai loại sản phẩm chủ lực là nhân hạt điều, và dăm gỗ; tổng giá trị xuất khẩu ước thực hiện 12 triệu USD, bằng 109% kế hoạch, tăng 13,2% so với năm 2015.

c) Du lịch - dịch vụ:

- Các cơ sở kinh doanh, điểm dừng chân dọc tuyến quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn huyện Đạ Huoai hoạt động hiệu quả; nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý, huyện đã tổ chức cho các cơ sở kinh doanh, điểm dừng chân ký cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch. Đối với các dự án đầu tư: Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen của Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen, dự án trường đua ngựa của Công ty TNHH Hồng Lam - Madagui huyện đã chỉ đạo các ngành quan tâm phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đến nay cơ bản các thủ tục đầu tư đã hoàn thiện.

- Lượng khách đến tham quan, vui chơi, giải trí ước đạt 192 ngàn lượt khách, bằng 101% kế hoạch, tăng 3,8% năm 2015; doanh thu ước đạt 40,5 tỷ đồng, tăng 15% năm 2015.

d) Giao thông - vận tải:

Các phương tiện vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn; doanh thu vận tải đạt 32 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch, tăng 6,6% so với cùng kỳ; khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 340 ngàn tấn, tăng 6,3% so với năm 2015; khối lượng vận chuyển khách hàng đạt 283 ngàn hành khách, tăng 6,8% so với năm 2015.

1.4. Quản lý tài nguyên và môi trường:

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện đạt kế hoạch đề ra; trong năm đã cấp 114 giấy GCNQSD đất cho 95 hộ, với diện tích được cấp là 40,5 ha, nâng tổng diện tích cấp giấy toàn huyện lên 9.496,5 ha, bằng 98,7% diện tích có khả năng cấp giấy.

- Đã kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2010 trở lại đây; tổ chức tổng hợp xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện hoàn thành việc đo đạc, thống kê lập hồ sơ thu hồi đất 17 tuyến đường GTNT người dân đã hiến đất; hoàn thành công tác giao đất cho 43 hộ dân (trong đó: dân tộc 15 hộ; kinh 28 hộ) thiếu đất sản xuất với tổng diện tích được giao là 47,5 ha tại TK 577, xã Phước Lộc.

- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, nước và môi trường tiếp tục được duy trì; đã phối hợp các sở ngành liên quan thoả thuận cấp phép cho 02 đơn vị thăm dò khai thác khoáng sản (Công ty TNHH An Vượng Phát và Công ty TNHH Long Thạch); phối hợp với Sở TN&MT thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thuận Thiên tại địa bàn xã Mađaguôi; duy trì hoạt động 08 Tổ dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại 08 xã trên địa bàn huyện. Đến nay, tỷ lệ lượng rác thải được thu gom trên địa bàn toàn huyện đạt 72%, với 5.444 hộ gia đình, tổ chức tham gia (trong đó: khu vực đô thị đạt 82%; khu vực nông thôn đạt 62%); tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, ra quân làm vệ sinh môi trường…

1.5. Tài chính - ngân hàng.

a) Tài chính:

- Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện năm 2016 ước thực hiện 75 tỷ đồng, bằng 113% dự toán, tăng 17,8% so với năm 2015. Trong đó: thu thuế, phí ước đạt 53,47  tỷ đồng, bằng 120% dự toán, tăng 46,4% so với năm 2015; thu từ nhà đất ước đạt 9,5 tỷ đồng, bằng 136% dự toán, giảm 39% so với năm 2015; thu biện pháp tài chính ước đạt 12 tỷ đồng, bằng 79% dự toán, tăng 4,2% so với năm 2015.

* Phần thu ngân sách nhà nước do huyện quản lý ước thực hiện 66 tỷ đồng, đạt 122% dự toán, tăng 18% so với năm 2015, trong đó: thu thuế, phí 44,5 tỷ đồng, bằng 139% dự toán; thu từ nhà đất 9,5 tỷ đồng, bằng 136% dự toán; thu biện pháp tài chính 12 tỷ đồng, bằng 79% dự toán.

- Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 366 tỷ đồng, bằng 128% dự toán, tăng 10% so với năm 2015. Trong đó: thu điều tiết ngân sách 49 tỷ đồng, tăng 34% năm 2015; thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 287,2 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2015; thu chuyển nguồn 18,75 tỷ đồng, giảm 17% năm 2015…

- Tổng chi Ngân sách địa phương ước thực hiện 353,8 tỷ đồng, bằng 124% dự toán, giảm 18% so với năm 2015. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chi cho con người, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, kịp thời.

b) Ngân hàng:

- Việc quản lý, giám sát các nguồn vốn cho vay tiếp tục được chú trọng, đảm bảo các nguồn vốn vay được sử dụng hiệu quả, ưu tiên cho vay thuộc lĩnh vực sản xuất và hạn chế cho vay tiêu dùng, phi sản xuất. Doanh số cho vay ước đạt trên 350 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2015.

- Tổng huy động vốn đạt 466 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 462 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015, trong đó nợ xấu 1,5 tỷ đồng, chiếm 0,3% tổng dư nợ.

1.6. Thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

a) Thu hút đầu tư:

UBND huyện đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh góp ý 04 dự án đầu tư[5] xin chủ trương đầu tư vào địa bàn huyện; kết quả, đến nay có 02 dự án đã có chủ trương chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh và đang thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, với tổng quy mô sử dụng đất là 4,57 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư là 31 tỷ đồng (dự án ch và khu phố chợ thị trấn Đạ M’ri của Công ty TNHH SX TM XD Sao Việt; dự án gạch không nung của Công ty TNHH Du lịch Bông Sen).

b) Về phát triển kinh tế tập thể:

Thành lập mới 01 Hợp tác xã (Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Đạ Huoai tại xã Phước Lộc); tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và giới thiệu các mô hình HTX điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn có 02 hợp tác xã, 16 tổ hợp tác.

Các Hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập theo đúng quy định, tuy nhiên chỉ có Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Đạ Huoai tại xã Phước Lộc và các tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm hoạt động tương đối hiệu quả; các Tổ hợp tác và Hợp tác xã còn lại hoạt động kém hiệu quả.

c) Về phát triển kinh tế tư nhân:

- Tính đến nay, toàn huyện có 80 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh vào địa bàn huyện (09 công ty cổ phần, chi nhánh công ty; 18 doanh nghiệp tư nhân; 53 công ty TNHH); trong năm có 04 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 6,5 tỷ đồng.

- Trong năm đã cấp mới 120 Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, tổng vốn đăng ký kinh doanh là 25,5 tỷ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 1.480 hộ; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2016 trên địa bàn (thị trấn Mađaguôi, thị trấn Đạ M’ri, xã Mađaguôi, xã Hà Lâm), thu hồi 97 giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội.

2.1. Giáo dục - Đào tạo:

- Chất lượng giáo dục năm học 2015-2016 tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng so với năm 2015 năm học trước[6]; công tác chuẩn bị cho năm học 2016-2017 được quan tâm chỉ đạo kịp thời; tổng số học sinh ra lớp là 8.468 em; sĩ số học sinh huy động ra lớp đạt tỷ lệ 99,4%. Đã thực hiện tốt các giải pháp huy động học sinh ra lớp nên hạn chế được tình trạng học sinh bỏ học so các năm trước (còn 36 học sinh bỏ học, bậc THCS 19 HS; bậc THPT 17 HS).

- Toàn huyện có 32 trường học các cấp, với 318 nhóm, lớp học; có 16 trường được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng 05 trường so với năm học trước (Trường MN Đạ P’loa, Trường MN Hoàng Anh, Trường TH Võ Thị Sáu, Trường THCS Đạ Oai, Trường MN Hoa Hồng).

- Công tác đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học, tôn tạo cảnh quan sư phạm trường học đã được các cấp các ngành quan tâm thực hiện; các công trình xây dựng mới cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ cho năm học mới: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi thị trấn Đạ M’ri, trường Tiểu học Võ Thị Sáu xã Phước Lộc, nhà hiệu bộ trường TH Kim Đồng; đã khởi công xây dựng mới 05 công trình (Trường MN Hoạ Mi, MN Mađaguôi, TH Mađaguôi, TH-THCS Đạ Tồn) và nhà hiệu bộ (TH Kim Đồng), với tổng kinh phí 10,5 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị dạy học với kinh phí gần 07 tỷ đồng; sửa chữa trường lớp học, công trình phụ trợ 6,4 tỷ đồng.

-  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện đã có nhiều nổ lực trong công tác đào tạo nghề và hướng nghiệp; đã tổ chức 20 lớp đào tạo nghề cho 479 học viên, tổ chức 29 lớp hướng nghiệp cho 884 em học sinh và liên kết mở hai lớp cử nhân luật và y sỹ đa khoa cho 62 học viên tham dự…

2.2. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

- Công tác khám chữa bệnh từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng khám và điều trị bệnh được nâng lên, trong năm đã thực hiện 72.859 lượt khám bệnh với 34.855 ngày điều trị nội trú và 3.156 lượt bệnh nhân ngoại trú; mạng lưới y tế khám chữa bệnh trên địa bàn huyện tiếp tục được củng cố, cở sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho khám và điều trị được tăng cường, đến nay có 06/10 Trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 14/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ Y tế. Công tác phòng chống dịch bệnh được chủ động triển khai tích cực, đã giám sát theo dõi chặt chẽ và xử lý tình hình dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, không để xảy ra bùng phát dịch bệnh.

- Thực hiện có chất lượng các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, các đề án được duy trì tốt;  đã cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ tuyến trên về hỗ trợ các Trạm y tế với hơn 72 lượt bác sỹ về khám chữa tại cơ sở. Công tác quản lý y dược tư nhân được duy trì; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, qua công tác kiểm tra đã lập biên bản xử lý và yêu cầu ngưng hoạt động 08 cơ sở hành nghề khám chữa bệnh do chưa có Giấy phép hành nghề của Sở Y tế.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được tăng cường, đặc biệt là các cơ sở dọc Quốc lộ 20 nên trong năm không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Đã tổ chức kiểm tra trên 250 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán thực phẩm, qua kiểm tra đã xử lý 25 cơ sở vi phạm.

- Công tác cấp thẻ BHYT được các cấp, các ngành phối hợp thực hiện có hiệu quả. Ước đến hết năm 2016, trên địa bàn huyện có khoảng 26.400 người tham gia BHYT, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 72,5% (KH tỉnh giao 72%).

- Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số KHHGĐ tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện không có sự đột biến, số trẻ sinh là 602 trẻ (303 nam/299 nữ), giảm 09 trẻ so với năm 2015 năm 2015. Số trẻ sinh là con thứ 3 trở lên 57 trẻ, giảm 18 trẻ so với năm 2015.

2.3. Văn hoá - thể thao:

- Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, dịch vụ[7] văn hóa tiếp tục tăng cường; đã kiểm tra 25 lượt, với 80 cơ sở dịch vụ. Qua kiểm tra xử phạt 02 điểm kinh doanh dịch vụ Internet vi phạm và tháo dỡ 19 băng rôn quảng cáo trái phép.

- Phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được các xã, thị trấn tiếp tục được chú trọng, chất lượng phong trào đã có sự chuyển biến theo chiều sâu có sự gắn kết với các chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Các thiết chế văn hoá được đầu tư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, thể thao cho người dân; toàn huyện có 9/10 xã, thị trấn có nhà văn hoá; 46/61 thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt công đồng; 8/10 xã, thị trấn có sân vận động.

- Các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn được tổ chức trang trọng sôi nổi, thiết thực; tổ chức trên 22 chương trình văn nghệ quần chúng phục vụ nhân dân, thu hút khoảng trên 07 ngàn lượt người xem. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng ngày Lễ lớn, các sự kiện quan trọng như: Lễ hội Cồng Chiêng huyện Đạ Huoai lần thứ II/2016; chuỗi sự kiện văn nghệ - thể thao chào mừng Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Đạ Huoai (06/6/1986-06/6/2016). Đã tổ chức được 20 giải thi đấu thể dục - thể thao cấp huyện, tham gia 6 giải thể dục thể thao cấp tỉnh thu hút trên 1.200 lượt VĐV tham dự…

2.4. Công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội:

- Đã tổ chức mở 12 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với 365 học viên tham gia; phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động tại 10/10 xã, thị trấn; có 08 lao động trên địa bàn đăng ký tham gia xuất khẩu lao động (chủ yếu là thị trường Nhật Bản), giảm 03 lao động so với năm 2015.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016. Kết quả đến cuối năm 2016 còn 316 hộ nghèo, trong đó có 181 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo đạt 3,34%, giảm 1,95% so với năm 2015. Trong đó: tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 9,05%, giảm 5,24% so với năm 2015.

- Chương trình MTQG và giảm nghèo trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai theo kế hoạch[8]; đã tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 để đánh giá tình hình thực hiện của giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch hỗ trợ 58 hộ nghèo đang ở nhà đơn sơ trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018; phối hợp với Công ty viễn thông Quân đội Viettel Lâm Đồng tổ chức trao tặng 50 điện thoại di động, 08 tivi cho 58 hộ nhèo thiếu hụt dịch vụ thông tin; hỗ trợ 366 bồn chứa nước cho các hộ thiếu hụt nước sạch; hỗ trợ 13 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở…

- Các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thực hiện kịp thời; tổng kinh phí thực hiện trên 10,2 tỷ đồng để chi cho 1.032 đối tượng bảo trợ xã hội là hơn 4,6 tỷ đồng; chi trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng là trên 5,2 tỷ đồng; chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2016 là 488 triệu đồng. Công tác chăm sóc trẻ em được quan tâm, đã huy động được cộng đồng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn hàng trăm triệu đồng; tổ chức phối hợp trao học bổng Dillon international cho 100 học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 200 triệu đồng.

2.5. Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc:

- Tình hình kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được duy trì ổn định và có bước phát triển; đã chỉ đạo các địa phương xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội tại các thôn, buôn dân tộc; kết cấu hạ tầng thiết yếu cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc còn 9,05%, giảm 5,24% so với năm 2015.

- Đã đầu tư trên 03 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng trên 5,2 km đường ống chính, 0,8 km đường ống nhánh của hệ thống nước tự chảy tại xã Đạ P’loa, Đoàn Kết và Phước Lộc nhằm phục vụ nước sinh hoạt cho người dân; đầu tư 09 tuyến đường GTNT tổng chiều dài 5,2 km với kinh phí thực hiện 6,5 tỷ đồng; bố trí kinh phí 1,4 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản suất nâng cao thu nhập cho các hộ để mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, hỗ trợ con vật nuôi, chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao… Đầu tư trên 500 triệu đồng để cung cấp nước máy, hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh… cho 23 hộ dân buôn B’Lú - thị trấn Mađaguôi…

- Tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Trong năm đã tổ chức cho 459 lượt hộ vay với tổng số tiền là 12,8 tỷ đồng từ Phòng Giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện.

3. Về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền: 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả, các thủ tục, quy trình giải quyết được niêm yết công khai cho người dân biết thực hiện. Bộ phận một cửa từ huyện đến xã hoạt động có nề nếp ổn định.

 Năm 2016 bộ phận một cửa điện tử của huyện đã đưa vào hoạt động và đang hoàn thiện cho đồng bộ tất cả các thủ tục được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cử hiện đại. Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa của huyện là 3.821 hồ sơ, đã giải quyết 3.684 hồ sơ, trong đó: hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 3.676 hồ sơ/3.684 tổng hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,78%, hồ sơ quá hạn giải quyết 08 hồ sơ/3.684 hồ sơ; hồ sơ đang trong thời gian giải quyết là 137 hồ sơ/3.821 tổng hồ sơ tiếp nhận (tính đến 31/10/2016). Việc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, kịp thời đáp ứng yêu cầu của người dân.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành được đẩy mạnh, các giao dịch văn bản thông qua hộp thư công vụ, văn phòng điện tử thực hiện các cơ quan đơn vị. Trang Thông tin điện tử huyện có nhiều chuyển biến trong việc cập nhật thông tin, thủ tục hành chính để thuận tiện trong việc khai thác.

- Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện và các xã thị trấn được tăng cường, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp đúng thẩm quyền và đã quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được quan tâm, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót trong thực hiện.

- Việc tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đã được duy trì, các cơ quan đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm bám sát tình hình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ giao. Ý thức chấp hành giờ giấc, tác phong làm việc của cán bộ công chức, viên chức đã được chấn chỉnh. Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn trong giải quyết xử lý công việc đã đồng bộ hơn. Công tác cán bộ luôn được chú trọng củng cố, đã bổ nhiệm 13 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ các chức danh Trưởng các phòng chuyên môn; điều động và bổ nhiệm đối với 03 phó trưởng phòng ; thực hiện luân chuyển và bổ nhiệm 28 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường học; luân chuyển, điều động 35 viên chức ngành giáo dục. Đã tuyển dụng 10 viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước ; giải quyết nghỉ hưu trước tuổi với 02 trường hợp; cử 15 cán bộ, công chức đi học đào tạo các lớp chuyên môn.

- Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã được bầu theo đúng quy định; hoạt động của chính quyền các địa phương đi vào nề nếp ngay sau bầu cử.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm, với các hình thức phong phú và đa dạng, tập trung vào các văn bản pháp luật mới, liên quan đến nhiều đối tượng như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, bộ Luật Dân sự, bộ Luật Hình sự… đã thu hút trên 1.500 lượt người tham dự và cấp phát trên 71.600 tờ rơi các loại.

- Công tác phòng, chống tham nhũng đã được thường xuyên quan tâm chỉ đạo, do đó trên địa bàn huyện chưa xảy ra trường hợp tham nhũng, đặc biệt là trong công tác quản lý tài chính và tài sản của Nhà nước. Triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chỉ đạo các đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định. Thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập; các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc chi trả tiền lương, công tác tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động theo quy định.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đ­ược chính quyền các cấp, các cơ quan thường xuyên quan tâm triển khai đến nhân dân và cán bộ công chức viên chức. Thực hiện tốt công khai dân chủ để người dân biết, người dân bàn và kiểm tra giám sát; kịp thời tiếp thu phản ánh của nhân dân phục vụ cho công tác lãnh đạo điều hành của chính quyền. Công tác kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được duy trì, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế.

 - Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, các vấn đề vướng mắc của người dân đã được cán bộ công chức giải thích hướng dẫn cụ thể; qua công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng, bức xúc của người dân, đặc biệt là đơn thư khiếu nại, tố cáo.

4. Công tác quốc phòng, an ninh và nội chính:

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định; công tác đấu tranh, ngăn ngừa và phòng chống các phạm pháp về hình sự, tệ nạn xã hội được tăng cường nên phạm pháp hình sự giảm, trong năm xảy ra 19 vụ, giảm 09 vụ so với cùng kỳ năm 2015 (tính đến ngày 15/11/2016).

- Tai nạn giao thông đã xảy ra 19 vụ làm 18 người chết và 08 người bị thương; so với cùng kỳ: giảm 02 vụ (19/21), giảm 02 người bị thương (08/10); số người chết tăng 01 người (18/17) (tính đến ngày 15/11/2016).

- Về công tác quân sự ở địa phương tập trung cao điểm sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh trong dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn. Tổ chức giao quân năm 2016 đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác diễn tập phòng thủ của xã Mađagui và Thị trấn Mađaguôi đạt kết quả khá.

- Tiếp tục duy trì việc tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định. Toàn huyện đã tiếp 100 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, giảm 38 lượt so với cùng kỳ năm 2015. Nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực tranh chấp đất đai, việc thi hành các kết luận, quyết định qua giải quyết đơn, giao thông nông thôn và một số lĩnh vực khác.

- Về công tác thanh tra: Thanh tra huyện đã tiến hành 12 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, quản lý sử dụng ngân sách, việc triển khai thực hiện các chương trình dự án, việc chấp hành chính sách pháp luật, công tác xây dựng cơ bản, giao khoán bảo vệ rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; đã ban hành 11 kết luận thanh tra, còn 02 cuộc thanh tra đang tiến hành thực hiện. Qua công tác thanh tra đã chấn chính các sai phạm và quyết định thu hồi 814.273.113 đồng, hiện đã thu hồi 47.900.000 đồng (số liệu tính đến ngày 25/11/2016).

- Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đã được tăng cường; các chức sắc, tín đồ và đồng bào theo đạo chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Huyện đã hướng dẫn Ban Trị sự Phát giáo huyện tổ chức Đại hội Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng quy định.
____________