MTTQVN huyện 

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Đạ Huoai

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633874 358

Email: @lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Vũ Khắc Quế

- Chủ tịch

- Điện thoại:  3.874.579

- Di động: 0909.045.011

- Email: @lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

 Trần Văn Long

- Phó Chủ tịch

- Điện thoại: 3.874.358

- Di động: 0902.558.785
- Email: @lamdong.gov.vn

 

 03

 

K' Chiêu

- Phó Chủ tịch

- Điện thoại: 3.874.358

- Di động: 0937.981.066
- Email: @lamdong.gov.vn