LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: LĐLĐ HUYỆN ĐẠ HUOAI

Địa chỉ: Tổ dân phố 5-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633 874.750

Email: @lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng

- Chủ tịch

- Điện thoại:  0633 874.750

- Di động: 090 8757 267

- Email: @lamdong.gov.vn

 

 

 

 

Phụ trách chung

 

02

 

 

 

Nguyễn Văn Khương
- Phó Chủ tịch

- Điện thoại: 0633 874.750

- Di động: 0982 487022
- Email: @lamdong.gov.vn

 

 

 


3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

CHƯƠNG I

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BCH- LĐLĐ HUYỆN.

 

          Điều 1: Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện Đạ Huoai khóa II là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai nhiệm kỳ Đại hội có trách nhiệm và quyền hạn:

        1/ BCH - LĐLĐ huyện Đạ Huoai khóa II (viết tắt là BCH - LĐLĐ huyện) là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội đại biểu, có nhiệm vụ và quyền hạn được Luật Công đoàn và  Điều lệ Công đoàn Việt Nam qui định.

       2/ BCH - LĐLĐ huyện Đạ Huoai khóa II huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Huyện ủy Đạ Huoai và LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng; là thành viên của UBMT Tổ Quốc Việt Nam huyện, phối hợp hoạt động với Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội , các cơ quan trên địa bàn huyện, cụ thể là :

-   Quyết định chương trình công tác  toàn khóa và hàng năm. Ra các nghị quyết để lãnh đạo, chì đạo các cấp công đòan trong huyện tổ chức thực hiện thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ II Công đoàn huyện.

-   Thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên và cấp mình, các chủ trương, chính sách và pháp luật nhà nước.

-  Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động đối với Công đoàn cấp dưới.

-  Định kỳ báo cáo tình hình và kết quả hoạt động Công đoàn với Huyện ủy, LĐLĐ tỉnh, HĐND và UBND huyện; thông báo cho các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành có liên quan và cho công đoàn cấp dưới.

-  Quản lí tài chính, tài sản của Công đoàn huyện.

      3/ BCH- LĐLĐ huyện Đạ Huoai đại diện cho công nhân viên chức lao động (viết tắt là CNVCLĐ) và Công đoàn trong huyện kiến nghị với Huyện ủy, LĐLĐ tỉnh, HĐND và UBND huyện các vấn đề có liên quan theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cụ thể là:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Công đoàn Việt Nam qui định đối với LĐLĐ cấp huyện .

-  Tham gia dự thảo các qui định hoặc bổ sung, sửa đổi những chính sách chế độ liên quan đến CNVCLĐ và Cán bộ, đoàn viên công đoàn .

-  Kiến nghị xử lí những trường hợp vi phạm đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ tại địa phương .

                                                                                    CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ HUYỆN

      Điều 2: Ban Thường vụ (BTV) có trách nhiệm thay mặt (BCH) chuẩn bị nội dung các kỳ họp BCH và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của BCH, điều hành các hoạt động giữa 2 kỳ họp, báo cáo hoạt động của mình tại hội nghị thường kỳ của BCH cụ thể:

      1/ Tập hợp và phát huy trí tuệ của BCH – LĐLĐ huyện, giúp BCH theo dõi, quản lí chỉ đạo phong trào hoạt động Công đoàn trong  huyện .

     2/ Tổ chức triển khai có kết quả Nghị quyết của BCH –LĐLĐ huyện giữa 2 kì họp. Đồng thời báo cáo trong phiên họp thường kỳ của BCH về kết quả công việc đã làm.

    3/ Căn cứ vào hướng dẫn của TLĐLĐVN, của LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng  và điều kiện cụ thể của huyện để quyết định việc tách, nhập, giải thể, thành lập mới các tổ chức công đoàn trực thuộc  LĐLĐ huyện .

    4/ Phối hợp với UBKT - LĐLĐ huyện Đạ Huoai giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn trong huyện.

    5/ Duyệt báo cáo dự toán, quyết toán ngân sách LĐLĐ huyện hàng năm để báo cáo trước hội nghị BCH- LĐLĐ huyện. Thực hiện công khai tài chính công đoàn với BCH theo qui định.

   6/ Xét duyệt, đề nghị hoặc quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ở địa phương.

   7/ Chỉ đạo đại hội và chuẩn y Ban thường vụ, BCH, UBKT công đoàn các cấp trong huyện.

  8/ Lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các cấp trong huyện.

  9/ Triệu tập hội nghị BCH theo định kì và bất thường ( khi cần thiết ) theo điều lệ Công đoàn Việt Nam. Báo trước BCH kết quả công việc đã làm giữa hai kì họp và đề ra chương trình hoạt động trong thời gian tới.

                                                                                    CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

   Điều 3:  Tham gia đầy đủ các kỳ họp của BCH. Nghiên cứu nắm tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đóng góp ý kiến tham gia  quyết định những công việc thuộc trách nhiệm của tập thể BCH .

   Điều 4:  Nắm vững nghị quyết của đại hội công đoàn huyện, Nghị quyết của BCH  để  tuyên truyền, phổ biến  và vận dụng thực hiện . ủy viên BCH ở công đoàn cơ sở và Công đoàn giáo dục có trách nhiệm xây dựng, giúp đỡ BCH và công đoàn ở đơn vị mình đạt công đoàn vững mạnh, đồng thời gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn các cấp.

  Điều 5: Ủy viên BCH –LĐLĐ huyện có trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo cấp mình tổ chức thực hiện các nghị quyết của BCH; phát hiện đề xuất với Ban thường vụ LĐLĐ huyện những nhân tố mới và kinh nghiệm tốt cũng như tồn tại, yếu kém của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn .

  Điều 6:  Uûy viên BCH –LĐLĐ huyện được dự họp BCH-CĐCS nơi mình công tác, được cung cấp thông tin về phong trào  Cán bộ công chức và hoạt động công đoàn. Được thăm hỏi theo qui định; được hưởng phụ cấp trách BCH, BTV  theo qui định của LĐLĐ tỉnh.

 Điều 7:  Trong các kì họp, khi vắng mặt phải có lí do  và báo trước cho thường trực LĐLĐ huyện. Nếu vắng mặt trong 3 kì họp liên tiếp không có lí do chính đáng, coi như tự ý xin thôi tham gia BCH trong nhiệm kì này.

 Điều 8: Ba tháng 1 lần có báo cáo hoặc thư công tác gửi về BTV - LĐLĐ huyện phản ánh tình hình và đề xuất ý kiến về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nơi mình công tác, hoặc những vấn đề bất thường xảy ra ở đơn vị.

CHƯƠNG IV:

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH,  PHÓ CHỦ TỊCH, ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ, VÀ THƯỜNG TRỰC.

Cơ quan LĐLĐ huyện gồm 01 chủ tịch và 01 phó chủ tịch.

Điều 9: Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch LĐLĐ huyện:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đạ Huoai là người đứng đầu BCH, chủ trì các công việc của BTV – BCH có trách nhiệm và quyền hạn:

1/Chịu trách nhiệm vận dụng đường lối của Đảng, nghị quyết của LĐLĐ tỉnh vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong địa phương. Lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội công đoàn huyện, nghị quyết của BCH- LĐLĐ huyện. Triển khai các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, của LĐLĐ tỉnh và pháp luật của nhà nước cho BTV, BCH và hệ thống công đoàn trong huyện.

2/ Thông qua hội nghị BTV -LĐLĐ huyện, quyết định triệu tập hội nghị BCH; chủ trì và kết luận các cuộc họp BTV, BCH.

3/ Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, tài chính kinh tế công đoàn và công tác kiểm tra của công đoàn .

4/ Quyết định những vấn đề cần thiết cấp bách thực hiện chủ trương của Huyện ủy, LĐLĐ tỉnh trong thời gian chưa họp được BCH, BTV sau đó báo cáo lại với tập thể BTV ở cuộc họp gần nhất.

5/ Quyết định và cân đối ngân sách công đoàn theo dự toán thu, chi ngân sách công đoàn được duyệt; làm chủ tài khoản LĐLĐ huyện Đạ Huoai .

6/ Thay mặt BCH dự hội nghị hoặc làm việc với Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban ngành, đoàn thể trong huyện về những chủ trương lớn có liên quan đến phong tráo CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, ký các quyết định, các văn bản quan trọng của BCH, BTV - LĐLĐ huyện.

Điều 10: Trách nhiệm và quyền hạn của phó chủ tịch LĐLĐ huyện:

Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Đạ Huoai  là người tham mưu, giúp việc cho đ/c  Chủ tịch LĐLĐ huyện Đạ Huoai; Phó chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1/ Xây dựng dự thảo, chương trình công tác của BCH, BTV - LĐLĐ huyện và tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, sơ, tổng kết hoạt động công đoàn quí, năm cho BCH, BTV.

2/ Nghiên cứu, tổng hợp tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đề xuất những nội dung, biện pháp để BTV và đ/c Chủ tịch LĐLĐ huyện quyết định.

3/ Có trách nhiệm và quyền hạn tham gia quyết định và giải quyết các công việc hàng ngày của cơ quan LĐLĐ huyện. Giúp BTV trực tiếp tổ chức  kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của đảng, Pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện đôùi với các cấp Công đoàn trong huyện.

4/ Thay mặt đồng chí chủ tịch chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, chủ trì các cuộc họp BCH, BTV  và giải quyết các công việc  khi chủ tịch  ủy quyền.

5/ Thay mặt BTV liên hệ với cấp ủy Đảng – UBND huyện, Các ban ngành đoàn thể để giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của BTV. Tham gia các kì họp của LĐLĐ tỉnh, HĐND &UBND và các ban ngành đoàn thể trong huyện, ký các văn bản khi đ/c Chủ tịch ủy quyền.

Điều 11: Trách nhiệm và quyền hạn của Thường trực LĐLĐ huyện:

1/ Thay mặt cho BTV, BCH- LĐLĐ huyện chỉ đạo hoạt động các cấp công đoàn trong huyện, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình công tác theo chủ trương , nghị quyết của Huyện Ủy, LĐLĐ tỉnh, BTV, BCH- LĐLĐ huyện. thông qua báo cáo tổng kết, phương hướng, kế hoạch công tác hoạt động của UBKT - LĐLĐ huyện. Quyết định sử dụng tài chính của công đoàn theo kế hoacïh dự toán thu, chi được Ban thường vụ, BCH thông qua và  LĐLĐ tỉnh duyệt hàng năm. 

2/ Xây dựng chương trình công tác hàng quí, 6 tháng, năm của BTV, BCH, chuẩn bị nội dung các kì họp của BTV, BCH.

3/Báo cáo kết quả công việc trước tập thể Ban thường vụ.

4/Thay mặt cho BTV - LĐLĐ huyện dự các cuộc họp với LĐLĐ tỉnh, Huyện  ủy, HĐND, UBND và các cơ quan ban ngành, đoàn thể của huyện; quan hệ với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện về những vấn đề có liên quan đến CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ở địa phương.

5/ Thực hiện công tác đối ngoại với LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ  các huyện, thị, thành và các công đoàn  ngành trong tỉnh và các đơn vị khác.

Điều 12: Trách nhiệm và quyền hạn của ủy viên BTV:

Ủy viên BTV thành viên lãnh đạo tập thể của LĐLĐ huyện. Ngoài trách nhiệm ủy viên BCH còn có trách nhiệm và quyền hạn:

1/ Nghiên cứu tham gia giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của tập thể BTV và tham gia đầy đủ hoạt động của BTV.

2/ Cùng với tập thể BTV chuẩn bị các nội dung hội nghị, trả lời chất vấn của Uûy viên BCH, ủy viên Ban kiểm tra và đoàn viên công đoàn về các vấn đề thuộc các lĩnh vực công tác mà mình phụ trách.

3/ Thay mặt BTV làm việc với các tổ chức cơ sở Đảng, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể khác về những vấn đề thuộc mình phụ trách khi được BTV phân công.

4/ Ngoài đ/c Chủ tịch, đ/c Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Đạ Huoai; các ủy viên BTV khác ngoài trách nhiệm và quyền hạn chung của ủy viên BTV còn phải đảm nhận: 01 đ/c phụ trách và trực tiếp chỉ đạo Công đoàn giáo dục huyện; 01 đ/c Phụ trách hoạt động các công đoàn khối xã, thị trấn; 01 đ/c phụ trách các công đoàn khối cơ quan. đồng thời có trách nhiệm thực hiện sự phân công của chủ tịch và phó chủ tịch về một số công việc cần thiết khác.

CHƯƠNG V

NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 13 : Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đạ Huoai làm việc theo nguyên tắc  tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. Mọi hoạt động của Ban Chấp hành tiến hành công khai, dân chủ. Các chủ trương, Nghị quyết của Ban Chấp hành được thảo luận và quyết định theo đa số. Các ủy viên Ban chấp hành chịu trách  nhiệm trước Ban Chấp hành về nhiệm vụ được phân công.

1/Ban Chấp hành hoạt động theo chương trình công tác hàng năm và toàn khóa. Mỗi quý họp 1 lần. Trong các kỳ họp, ngoài việc thảo luận, quyết định chương trình công tác, Ban Chấp hành có thể các Nghị quyết chuyên đề. Kỳ họp cuối năm Ban Chấp hành thông qua dự toán và quyết toán ngân sách công đoàn.

2/ Trong hội nghị BCH, các ủy viên có quyền phát biểu, trình bày ý kiến suy nghĩ của mình, chất vấn Ban thường vụ, Uûy ban kiểm tra LĐLĐ huyện  và được trả lời. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau hoặc vắng mặt, ủy viên BCH được trình bày quan điểm và ý kiến của mình bằng văn bản để tập thể xem xét, nhưng trong khi chờ xem xét  phải thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã được thông qua.

Khi có vấn đề mới nảy sinh, những vướng mắc khó khăn trong khi thực hiện trách nhiệm của mình, các Uûy viên BCH phải kịp thời phản ánh với BTV, tuyệt đối không được nói và làm trái Nghị quyết và kết luận của BCH – LĐLĐ huyện.

Điều 14: Chương trình làm việc, chế độ hội nghị

1. BCH  có chương trình toàn khoá  khi có vấn đề mới phát sinh trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ở địa phương, BCH sẽ xem xét bổ sung sửa đổi cho phù hợp, ra Nghị quyết nhiệm vụ công đoàn hàng năm. Ban Thường vụ có chương trình làm việc năm, 6 tháng, Thường trực có lịch làm việc hàng tháng.

2. Giữ vững sinh hoạt tập thể của Ban Chấp hành theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định; BCH họp 3 tháng 1 lần, BTV mỗi tháng họp một lần theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam ( khi cần thiết có thể họp BCH hoặc BTV mở rộng ). Khi cần hàng tháng trường trực LĐLĐ huyện  tổ chức hội nghị giao ban với các tổ chức CĐCS trực thuộc và Công đoàn giáo dục để nắm bắt tình hình và triển khai  những công việc trọng tâm của công đoàn.  Trong các cuộc họp, các uỷ viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình đảm bảo sự nhất trí về các chủ trương công tác. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cục bộ, giữ gìn sự thống nhất, đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trên cơ sở quan điểm lập trường của giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

3. Ban Thường vụ chuẩn bị và thông qua trước nội dung cho hội nghị BCH; tùy theo từng nội dung mà Thường trực phân công chuẩn bị và kiểm tra việc chuẩn bị các văn bản chuẩn bị cho Hội nghị BCH, Ban Thường vụ gởi cho các ủy viên BCH, UV- Ban Thường vụ trước ngày họp ít nhất 03 ngày làm việc.

4/ Văn phòng LĐLĐ huyện có trách nhiệm ghi biên bản hội nghị BCH và Ban Thường vụ, quản lý biên bản theo quy định. Sau hội nghị Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đều phải có Nghị quyết hoặc kết luận của hội nghị. Các tài liệu chuẩn bị cho hội nghị BCH và Ban Thường vụ đều do Văn phòng phát hành và quản lý. Các thành viên hội nghị đảm bảo đúng quy định về chế độ bảo mật tài liệu và kỷ luật phát ngôn.

5/ Các quyết định của BTV được giải quyết theo trình tự từ dưới lên. Trước khi Chủ tịch hoặc phó chủ tịch quyết định vấn đề nào thì phải lấy ý kiến đề xuất của UV TV phụ trách lĩnh vục đó.    

Chương III

KHEN THƯỞNG  - KỶ LUẬT

ĐIỀU 15: Tập thể BCH và các ủy viên BCH - LĐLĐ huyện khóa II thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tùy theo thành tích cụ thể được xét khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng theo qui định.

Nếu vi phạm khuyết điểm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao tùy theo mức độ sẽ bị xử lí kỷ luật theo qui định tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 16 :   Quy chế này đã được Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khóa VII thông qua tại kỳ họp lần thứ 2 ngày 07/03/2008. Các ủy viên BCH có trách nhiệm thực hiện. Hàng năm trong quá trình triển khai thực hiện qui chế có thể bổ sung, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, chỉ có hội nghị BCH - LĐLĐ huyện  mới có quyền bổ sung sửa đổi qui chế này.

Ban thường vụ LĐLĐ huyện có trách nhiệm hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng qui chế làm việc của Công đoàn cấp mình trên cơ sở vận dụng qui chế này.

Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến các đồng chí ủy viên BCH và các cấp công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện Đạ Huoai.