Hội Chữ thập đỏ 

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan:Hội Chữ thập đỏ Đạ Huoai

Địa chỉ: Tổ dân phố 2-Thị trấn Madaguôi-Đạ Huoai - Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633874 368

Email: @lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Đào Bá Thanh

- Chủ tịch

- Điện thoại:  0633.874.368

- Di động: 0633.709.553

- Email: @lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

 Hoàng Thị Hương

- Phó Chủ tịch

- Điện thoại:

- Di động: 0903.861.437
- Email: @lamdong.gov.vn

 

CHƯƠNG I

BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỬ THẬP ĐỎ ĐẠ HUOAI

t

I. NHỆM VU VÀ QUYỀN HAN CỦA BAN CHÂP HÀNH:

Điểu I: Ban chấp hành Huyện Hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội CTĐ Huyện giữa 2 kỳ Đại hội, có nhiệm vụ và quyền hạn:

Lãnh đạo toàn Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ Huyện lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2010-2015), sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy và BTV Tỉnh Hội.

Quyết định chương trình hành động toàn khóa của BCH. Tổng kêt hoạt động công tác hội hàng năm và xây dựng chương trình hoạt động năm tới củá Hội.

Thông qua báo cáo tài chính, thông qua các chủ trương biện pháp xây dựng quỹ Hội và quy định về sử dụng quỹ hội trong công tác cứu trợ nhân đạo.

- Xem xét để nghị của Ban thường vụ, thông qua báo cáo của Ban kiểm tra và quyết định hình thức khen thưởng kỷ luật.

Chuẩn bị nội dung, văn kiện, nhân sự và công tác chuẩn bị cho Đại hội Chữ thập đỏ Huyện khi hết nhiệm kỳ.

Quyết định việc rút tên và bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban kiểm tra củạ Huyện-Hội theo quy định điềụ lệ Hội.

II/ NHIÊM VU QUYỀN HAN CỦA ỦY VIÊN BAN CHÂP HÀNH HUYỀN HỘI

Đỉều 2: Ủy viên Ban Chấp hành có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Tham gia đầy đủ các kỳ họp của BCH, gương mẫu chấp hành các Nghị quyết chủ trương của BCH - BTV. Tích cực tuyên truyền vận động cán bộ - hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo và xây dựng Hội.

Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương biện pháp về tổ chức và hoạt động của Hội. Đóng góp xây dựng vào các nghị quyết của BCH.

Có quyền chất vấn Ban thường vụ - Thường trực Huyện Hội về những vân đề có liên quan đến hoạt động của Hội. Được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác Hội.

ủy viên BCH công tác ở các cơ sở Hội (xã-thị trấn) có nhiệm vụ lãnh đạo và tổ chức Hội cơ sở thực hiện nghị quyết Đại hội CTĐ các cấp, thực hiện Điều lệ Hội và các Nghị quyết, chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Hội. Liên hệ chặt chẽ với Ban Thường vụ và Thường trực Huyện Hội trong việc triển khai công tác ở địa phương. Tham gia một số tiểu ban theo sự phân cổng của BCH.

Úy viên BCH là đại diện các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tôn giáo có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất các chủ trương, giải pháp tăng cường phối hơp hoạt động của đơn vị mình với Hội CTĐ nhằm thực hiện có hiệu quả công tác nhân đạo xã hội. Tích cực đóng góp kinh nghiệm, khả năng, trí tuệ và vật chất của mình góp phần xây dựng phong trào CTĐ Huyện nhà.

ủy viên BCH có thành tích xuất sắc được đề nghị khen thưởng.

II. NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LẢM VIỆC:

Điều 3: Nguyên tắc làm việc:

BCH Huyện Hội làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các chủ trương, nghị quỵết, quyết định của BCH được thảo luận và quyết định theo đa số. Hội nghị BCH có giá trị khi có 2/3 tổng sô" ủy viên BCH có mặt. Quyết định của BCH có hiệu lực khi có quá nửa (1/2) sô" ủy viên BCH tán thành.

Tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ mà BCH lập một số’ Tiểu ban, nhóm công tác chuyên đề để tham mưu cho BCH về một số lĩnh vực công tác Hội.

BCH Huyện Hội ủy nhiệm BTV thay mặt chỉ đạo, điều hành, giải quyết mọi công việc của Hội giữa 2 kỳ họp của BCH trên cơ sở chủ trương, Nghị quyết của BCH. Ban thường vụ có trách nhiệm báo cáo Ban Châp hành tình hình và kết quả công việc đã thực hiện giữa 2 kỳ họp của BCH.

Điều 4:

Úy viên BCH chỉ giải quyết công việc trên cương vị công tác được phân công và chịu trách nhiệm về phần công việc đó.

Điều 5: Chế độ Hội nghị:

BCH Huyện Hội họp định kỳ 6 tháng 1 lần và một năm 1 lần để sơ kết - tổng kết công tác Hội. Thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác trong thời gian tới và giải quyết những công tác phát sinh của Hội. Có thể tổ chức Hội nghị BCH đột xuất do tình hình thực tế yêu cầu.

Điều hành Hội nghị BCH Huyện Hội là Thường trực Huyện Hội. Chương trình, nội dung làm việc của Hội nghị do TT Huyện Hội chuẩn bị, BCH thông qua.

Nội dung họp định kỳ phải gửi đến ủy viên BCH trước kỳ họp ít nhât 3 ngày, bao gồm các tài liệu có liên quan đến nội dung cuộc họp. ủy viên BCH nhận được nội dung và tài liệu có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu trong Hội nghị, ủy viên BCH không tham gia Hội nghị có trách nhiệm đóng góp ý kiến bằng văn bản.

Khi cần BCH có thể tổ chức Hội nghị mở rộng. Nội dung thành phần do Ban Thường vụ quyết định.

Nghị quyết của Hội nghị BCH phải được thông báo cho các ủy viên BCH và các đơn vị Hội cơ sở chậm nhất là 2 tuần lễ sau khi họp để triển khai thực hiện.

Điều 6: Chế độ báo cáo và thông tin:

ủy viên BCH được quyền trao đổi thông tin nhiều chiều với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện Hội về các mặt hoạt động, về những vướng mắc, phát sinh trong công tác hội. Qua đó đề xuất, kiến nghị kịp thời những biện pháp tháo gỡ, khắc phục để xây dựng phong trào Hội, Ủy viên Ban Châp hành mỗi năm hai lần được nhận báo cáo sơ kết, tổng kêt công tác Hội và hàng tháng chậm nhất là ngày 15 có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kết quả hoạt động của mình, đơn vị mình về thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Ban chấp hành trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

CHƯƠNG II

BAN THƯỜNG VỤ - THƯỜNG TRỰC HUYỆN HỘI

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN HỘI:

ĐIỀU 7: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:

Đề xuất những chủ trương, biện pháp công tác Hội trong từng thời kỳ với Ban chấp hành. Đề xuất với Đảng, chính quyền địa phương những chủ trương, chính sách, chế độ có liên quan đến tổ chức và hoạt động Hội.

Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết của Ban Châp hành. Ban hành các Nghị quyêt, quyết định để thực hiện Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết Ban chấp hành.

Vận động, tiếp nhận các chương trình tài trợ, dự án phát triển của Hội cấp trên và các nhà hảo tâm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng quy định.

Quyết định các biện pháp thăm hỏi, cứu trợ cho nhân dân địa phương theo khả năng của Hội khi có thiên tai xảy ra cũng như các trường hơp khó khăn đột xuất.

Xây dựng cơ quan Huyện Hội vững mạnh, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ sở hội và chi hội. Chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của Ban chấp hành. Trả lời chât vân của các ủy viên Ban Châp hành.

Căn cứ hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, các văn bản chỉ đạo của Hội câp trên và tình hình cụ thể của đơn vị, đề xuất, quyết định các hình thức khen thưởng và kỷ luật của Hội.

IV. NHIÊM VU VÀ QUYỀN HAN CỦA ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VU:

Đỉều 8: Úy viên Ban Thường Vụ có nhiệm vụ và quyền hạn:

Nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, biện pháp về tổ chức và hoạt động hội trong các lĩnh vực được phân công. Đóng góp xây dựng các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Ban thường vụ Huyện Hội.

1. Tham gia các kỳ họp của Ban thường vụ, gương mẫu chấp hành các chủ trương, Nghị quyết, quyết định của Ban Châp hành, Ban thường vụ. Tích cực tuyên truyền và vận động cán bộ-hội viên và nhân dân tham gia hoạt động xã hội và công tác xây dựng hội.

2. Úy viên Thường vụ công tác ở cơ quan thường trực Huyện Hội:

Trực tiếp chịu trách nhiệm một sô" lĩnh vực công tác được phân công.

Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở thực hiện Nghị quyết, quyết định của BCH, Ban thường vụ và thay mặt Ban thường vụ giải quyết công việc trong lĩnh vực được phân công trên cơ sở có chủ trương, quyết định của Ban thường vụ.

Duy trì tôt mối liên hệ phối hợp công tác với các ủy viên BCH Huyện Hội, nhất là trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thay mặt Ban Thường vụ trả lời những thắc mắc, chất vân của ủy viên BCH, các cơ sở về những vân đề nội dung thuộc công tác mình phụ trách.

3. ủy viên Thường vụ công tác ở cơ sở :

Chịu trách nhiệm trựớc Huyện Hội về các mặt công tác mà mình phụ trách.

Thay mặt Ban Thường vụ triển khai một số chủ trương công tác, đôn đốc nắm tình hình và giải quyết công việc ở cơ sở của mình và một số đơn vị theo sự ủy nhiệm, phân công của Ban Thường vụ hoặc Thường trực Huyện Hội.

4. ủy viên Thường vụ công tác ở các ngành, đoàn thể phối hợp:

Ngoài nhiệm vụ chức năng chung của 'ủy viên Thường vụ, các UV Thường vụ thay mặt BTV triển khai công tác CTĐ, công tác xã hội tại đoàn thể của mình, vận động cán bộ - công chức - hội viên - đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

V. NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9 : Nguyên tắc làm việc:

5. Ban Thường vụ Huyện hội làm vỉệc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định của BTV được thảo luận và quyết định theo đa số Cuộc họp của BTV chỉ có giá trị khi có 2/3 tổng số ủy viên BTV tham gia dự họp. Quyết định của BTV chỉ có giá trị khi có quá nửa (1/.2) tổng số ủy viên BTV tán thành.

6. Ban Thường vụ Huyện hội ủy nhiệm Thường trực Huyện Hội thay mặt BTV chỉ đạo, điều hành, giải quyết mọi công việc của hội giữa 2 kỳ họp của BTV trên cơ sở chủ trương, nghị quyết củá BTV. Thường trực Huyện Hội có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả công việc giải quyết giữa 2 kỳ họp BTV.

7. Ban Thường vụ có chương trình công tác hàng quý, 6 tháng, 1 năm và hoạt động theo chương trình kế hoạch. Các ủy viên BTV xây dựng kế hoạch công tác của mình trên cơ sở chương trình công tác của BTV và nhiệm vụ được phân công.

Điều 10 : Chế độ Hội nghị:

8. Ban Thường vụ Huyện Hội họp định kỳ 3 tháng 1 lần, khi cần thiết có thể họp đột xuât Hội nghị BTV giải quyết các cổng việc thường xuyên và nghị quyết về các mặt công tác của Hội theo thực tiễn và tình hình cụ thể từng thời kỳ.

9. Các bước tiến hành hội nghị Ban thường vụ:

Ban thường vụ định hướng trước mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, nội dung các vấn đề cần giải quyết. Phân công trách nhiệm, chỉ đạo cho các ủy viên thường vụ và các bộ phận thường trực chuẩn bị. Thường trực BCH Huyện Hội xem xét, có ý kiến các vân đề trước khi đưa ra hội nghị.

Tài liệu kỳ họp được hoàn chỉnh và gửi cho uv BCH trươc khi họp ít nhất 3 ngày, ủy viên BTV nhận tài liệu có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu trong hội nghị. Nếu vắng mặt có trách nhiệm đóng góp ý kiến bằng văn bản.

10. Thường trực Huyện Hội điều hành hội nghị, uv thư ký ghi biên bản hội nghị.

11. Nghị quyết của hội nghị BTV phải được thông báo cho các ủy viên BTV và các Hội Cơ sở trước 2 tuần sau khi họp để triển khai thực hiện.

CHƯƠNG III

THƯỜNG TRỰC BCH HUYỆN HỘI

VI. NHIỆMVU VÀ QUYỀN HAN CỦA THƯỜNG TRỰC BCH HUYẺN HỘI

Điều11: Thường trực Huyện hội:

12. Thường trực Huyện Hội CTĐ gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thư ký, ủy viên Thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn:

Thường trực Huyện Hội thay mặt BCH, BTV Huyện Hội chỉ đạo, điều hành, giải quyết mọi công việc của Hội giữa 2 kỳ họp BCH, BTV, báo cáo tình hình và kết quả công việc với BCH, BTV trong kỳ họp gần nhất.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của BCH, BTV.

Quyết định các biện pháp để kịp thời vận động, giúp đỡ nhân dân địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn và các khó khăn đội xuât.

* Lãnh đạo, quản ỉý, điều hành cơ quan Huyện hội, xây dựng cơ quan Huyện Hội vững mạnh.

Thường trực Huyện Hội thay mặt BTV Huyện Hội ký kết các văn bản của Hội, các quyết định khen thưởng và các văn bản hành chính của Hội.

Chuẩn bị các văn bản phục vụ nội dung các Hội nghị BCH, BTV.

VII. NHIÊM VU VÀ QUYỀN HAN CỦA CÁC ỦY VIÊN THƯỞNG TRƯC:

Điều 12 : Chủ Tịch:

13. Chủ tịch Huyện Hội là người đứng đầu và chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác Hội, thay mặt Hội trong quan hệ với Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương và Hội cấp trên.

14. Quyết định và chịu trách nhiệm trước BCH về việc điều hành hoạt động của Ban thường vụ và thường trực Huyện Hội. Giải quyết và quyết định những công việc nẩy sinh đột xuất (trong những điều kiện không thể tổ chức họp BTV hoặc thường trực huyện hội) và thông báo lại với thường trực trong thời gian gần nhất. Chủ trì các cuộc hội họp của Ban thường vụ, Ban chấp hành huyện hội.

15. Trực tiếp chỉ đạo điều hành một sô" lĩnh vực công tác hội

16. Phối hợp với câp ủy, công đoàn cơ sở xây dựng quy chế, nề nếp công tác cơ quan, chăm lo đời sông, thực hiện chế độ, chính sách đốỉ với cán bộ-công chức, xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt.

17. Chịu trách nhiệm ký các văn bản, quyết định, Nghị quyết của BCH, BTV huyện hội, các văn bản quan trọng về đốì nội, đối ngoại của huyện hội. Quyết định về bộ máy, tổ chức, cán bộ huyện hội. Quyết định khen thưởng và kỷ luật của hội trên địa bàn huyện Đạ Huoai.

Điều 13 : Phó chủ tịch:

18. Là người tham mưu giúp Chủ tịch về công tác chuyên môn, thực hiện các nhiệm vụ chức năng của Hội. Khi được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch thì thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc khi chủ tịch đi vắng và lĩnh vực được ủy quyền.

19. Cùng với Thường trực Huyện Hội chủ trì, chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban chấp hành, Ban thường vụ. ChỈ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chương trình công tác của BCH, BTV,

20. Trực tiếp phụ trách một số’ lĩnh vực được phân công

21. Điều 14 : ủy Viên Thư Ký -ủy Viên Thường trực:

22. Giúp BTV, Thường trực huyện hội chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết BCH, BTV Huyện hội, Giúp BTV, Thường trực chuẩn bị nội dung các kỳ Hội nghị của BCH, BTV. Tham mưu cho Thường trực huyện hội các mặt hoạt động Hội.

23. Trực tiếp phụ trách một số’ công tác theo sự phân công của TT huyện hội.

24. Soạn thảo các văn bản theo sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch. Tổng hơp báo cáo định kỳ gửi các câp có liên quan và hội câp trên.

III/ NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

Điều 15 : Nguyên tắc làm việc:

25. Thường trực huyện hội quyết định tập thể các công việc sau:

Các chủ trương, chương trình, kế hoạch hoạt động của TT nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV Huyện hội và lãnh đạo cơ quan Huyện Hộỉ.

Các dự thảo tài liệu Hội nghị BCH, BTV Huyện hội, các văn bản sơ kết, tổng kết cơ quan.

Các quy chế, quy định của cơ quan Huyện Hội, các quyết định về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật của cơ quan Huyện Hội. .

Thông qua dự toán ngân sách, tài chính hàng năm của cơ quan Huyện Hội. Quyết định nguồn thu và phân phôi sử dụng quỹ của Huyện Hội.

Quyết định cứu trợ, phân bổ các chương trình, dự án cho các địa phương.

Các quyết định tập thể của TT quy định tại Điều 15 phải được quá nửa tểng số' ủy viên Thường trực tán thành thông qua các hình thức: Hội ý, trao đổi trực tiếp, trao đổi qua các phương tỉện thông tin hoặc ý kiến bằng văn bản.

26. Các ủy viên Thường trực chủ động giải quyết cổng việc được phân công:

Đề xuất với Thường trực về các chủ trương, biện pháp và công việc cần làm thuộc lỉnh vực công tác do mình phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, tổng kết các mặt công tác được phân công chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc giải quyết công việc của mình.

Khi thực hiện Cồng việc, nếu có vấn đề liên quan đên lĩnh vực của úy viên Thường trực khác thì trực tiếp trao đổi - phối hợp với ủy viên Thường trực đó cùng giải quyết. Trong trường hơp giữa các ủy viên thường trực có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch quyết định.

Các ủy viền thường trực giải quyết .các công việc thuộc thẩm quyền và lĩnh vực được phân công phụ trách. Nếu úy viên Thường trực nào vắng mặt, Chủ tịch phân công ủy viên Thường trực khác sẽ giải quyết thay, sau đó sẽ trao đổi việc giải quyết với úy viên Thường trực đó.

Điều 16 : Chế độ Hội nghị:

27. Thường trực hội ý vào thứ hai hàng tuần để triển khai công việc cho tuần đó. Họp đột xuât thường trực khi có công việc yêu cầu. Chủ tịch chủ trì cuộc họp.

28. Thựờng trực họp cơ quan mỗi tháng 1 lần để đánh giá tiến độ thực hiện công việc và đự kiến công việc cho tháng sau.

29. Khi bàn đên nội đung công việc thuộc lĩnh vực được phân công của ủy ủy viên Thường trực nào thì ủy viên thường trực đó phải phát biểu chính kiến của mình trước, sau đó các ủy viên Thường trực khác tham gia ý kiến và người chủ trì kết luận.

30. Biên bản nội dung Hội nghị thường trực do ủy viên thư ký ghi. Biên bản ghi các quyết định quan trọng của thường trực phải được thông báo cho các ủy viên Thường trực biết.

CHƯƠNG IV QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY CHẾ

Điều 17: Hiệu lực thi hành và việc sửa đổi, bổ sung quy chế:

31. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Ban Châp hành huyện hội thông qua.

32. ủy viên BCH, cán bộ hội viên trong toàn Hội chữ thập đỏ Huyện Đạ Huoai có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

33. Trong quá trình thực hiện, nếu có vân đề nào chưa phù hợp hoặc phát sinh cần sửa đổi bổ sung các Ủy viên BCH Huyện hội,các câp hội phản ánh, kiến nghị với Thường trực Huyện Hội để trình BCH nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.