chức năng nhiệm vụ 
chức năng nhiệm vụ của Văn Phòng Huyện ủy
chức năng nhiệm vụ của  Ban Tuyên Giáo Huyện ủy
chức năng nhiệm vụ của  Ban Dân Vận Huyện ủy
chức năng nhiệm vụ của  Ban Tổ Chức Huyện ủy
chức năng nhiệm vụ của  Ủy Ban Kiểm Tra Huyện ủy