UBND xã Đồng Nai Thượng 

1/ Thông tin cơ quan:

-           Tên cơ quan : ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG NAI THƯỢNG

-           Địa chỉ : Thôn Bù Sa - xã Đồng Nai Thượng 

-           Điện thoại : 02633 884 438

-           Email: ubnddongnaithuong@lamdong.gov.vn

 

2/Công chức lãnh đạo cơ quan

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

Lê Quang Chường
- Chủ tịch

- Điện thoại: 0633 905 952

- Email: chuonglqct@lamdong.gov.vn


Khối Kinh tế của UBND xã

02

Điểu Thị Brợt

- Phó Chủ tịch

- Điện thoại : 0633 897 070

- Email:  ubnddongnaithuong@lamdong.gov.vn


Phụ trách khối văn xã