Giới thiệu 
New Page 1

GIỚI THIỆU VỀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CÁT TIÊN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Họ và tên :  BÙI VĂN HÙNG           

- Chức vụ : Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại : 02633 884 003

- Di động :     0913 189 007

- Email : hungbv@lamdong.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Họ và tên :  NGUYỄN HOÀNG PHÚC

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại : 02633 884 059

- Di động :     0913 813 047

- Email : phucnh@lamdong.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

- Họ và tên :  TRẦN ĐÌNH THÁI

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại : 02633 884 027

- Di động :     0919 925 515

- Email : thaitd@lamdong.gov.vn