Phòng Văn hóa Thông tin 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cát Tiên.

Địa chỉ:  Tổ dân phố 13 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633 884 092;  02633 890 002

Email: vhttcattien@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

01

Trần Quốc Doanh    

- Trưởng phòng

- Điện thoại:  02633 890 002

- Email: doanhtq@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

02

Nguyễn Sỹ Huệ

- Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 02633 884 092

- Email: huens@lamdong.gov.vn

Điều hành nhiệm vụ chuyên môn của phòng về các lĩnh vực: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, quảng cáo, karaokê; báo chí, xuất bản, Bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet, CNTT và hạ tầng CNTT, phát thanh truyền hình.

 3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan (Xem bản chính thức tại đây)

            

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYÊN CÁT TIÊN

Số:  04/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Cát Tiên, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

 tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cát Tiên

 


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT TIÊN

            Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6 /2015;

            Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

            Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

            Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sự dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 24/8/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/03/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

            Theo đề nghị của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

 tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cát Tiên

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cát Tiên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND huyện Cát Tiên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cát Tiên.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; Trưởng phòng Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Cát Tiên căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;

- Trung tâm công báo tỉnh;

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Như điều 3 (t/h);

- Lưu:VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Hùng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYÊN CÁT TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cát Tiên

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  04 /2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016

của UBND huyện Cát Tiên)

 


Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

            Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cát Tiên là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thanh, truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.

          2. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước huyện Cát Tiên để hoạt động; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

          2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

          3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý, hoạt động; theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực được giao.

          4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.

6. Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, du lịch, quảng cáo; lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp của UBND huyện.

          7. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật.

8. Kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

9. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

10. Giúp UBND huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, truyền thanh, truyền hình; quản lý nhà nước đối với mạng lưới truyền thanh cơ sở.

11. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

12. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

13. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

14. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; truyền thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

15. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

          16. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.

          17. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

          18. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

          19. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Chương II

 TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức

1. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức khác.

          2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

          3. Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

          4. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

            Điều 4. Biên chế

          1. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động do Chủ tịch UBND huyện quyết định trong tổng biên chế công chức hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

          2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

          Căn cứ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy định này. Đồng thời có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.  

          Điều 6. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc các văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên có hướng dẫn sửa đổi, bổ sung liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thì Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất trình UBND huyện xem xét quyết định.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


(Đã ký)
 

  

                       Bùi Văn Hùng