Phòng tư pháp 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan:

- Tên cơ quan: Phòng Tư pháp

- Địa chỉ: Tổ dân phố 13 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng.

- Điện thoại: 02633.884.119.

- Email: tpcattien@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

 TRẦN THỊ PHÚC 

- Trưởng phòng

- Điện thoại: 0982 448 729

- Email: phuctt@lamdong.gov.vn

- Phụ trách chung, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong cơ quan. Làm chủ tài khoản của cơ quan và ký tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền của phòng Tư pháp.

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan.

3.1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chúng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biện chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

3.2. Về công tác tham mưu và tổ chức thực hiện

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định.

2. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuôc pham vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi của Phòng.

3.3 Về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện chủ trì xây dựng;

2. Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành theo quy định của pháp luật; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật; 

3. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

4. Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện;

5. Hướng dẫn, chuyên môn nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

6. Tổng hợp báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.

3.4. Về công tác kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật

1. Giúp Ủy ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành;

2. Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật;

3. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3.5. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thẩm định

1. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt;

2. Làm thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện;

3. Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật;

4. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị trong huyện trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

3.6. Về công tác chứng thực

1. Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

2. Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người giao dịch các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài;

3. Chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật.

3.7. Về công tác quản lý hộ tịch

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch ở cơ sở;

2. Giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tươ63i, cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Đồng Nai cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

3.8. Công tác hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý và thi hành án

1. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp tỉnh.

2. Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.9. Về nhiệm vụ khác

Ngoài các nhiệm vụ được quy định tại các Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 trong quy định này, Phòng Tư pháp huyện còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

3.10. Quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở các xã, thị trấn Đồng Nai;

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên toàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn toàn huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện;

3. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện;

4. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân;

5. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp;

4.Cơ cấu tổ chức và biên chế

4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Phòng Tư pháp huyện có Trưởng phòng; không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức khác:

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.

- Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

- Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

- Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định và theo quy định của pháp luật.

4.2. Biên chế

1. Biên chế hành chính của Phòng Tư pháp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

2. Căn cứ vào quy định và nhiệm vụ công việc, tính chất đặc thù công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bố trí biên chế cho Phòng Tư pháp đủ lực lượng công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyện môn được giao.

4.3. Khen thưởng và kỷ luật

Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức khác của Phòng Tư pháp huyện thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

5.Tổ chức thực hiện

5.1. Triển khai thực hiện

Trưởng Phòng Tư pháp huyện triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan và xây dựng quy chế làm việc để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định này và các quy định khác của pháp luật liên quan.

5.2. Sửa đổi và bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc hoặc các văn bản quy định của cấp trên hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thì Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.