Phòng Tài nguyên Môi trường 
New Page 1

THÔNG TIN CƠ QUAN:

1. Thông tin cơ quan:

- Tên cơ quan:  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Tiên.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 13 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng.

- Điện thoại: 06233 885 129,  02633 884 120.

- Email: tnmtcattien@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

Số

TT

Họ Và Tên

Nhiệm vụ đảm nhận

1

HUỲNH TRÍ

- Trưởng phòng.

- Điện thoại: 02633 884 120.

- Di động: 0387612089.

- Email: trih@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND huyện toàn bộ công tác tham mưu về Quản lý đất đai, Khoáng sản, Môi trường. Điều hành công việc của Phòng TNMT; Trực tiếp theo dõi hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Chủ tài khoản của cơ quan Phòng TNMT; Phụ trách công tác cán bộ của cơ quan; Tham gia tiếp dân giải quyết đơn thư liên quan đến ngành.

 

TRẦN TRỌNG CƯƠNG

-  Phó trưởng phòng

- Điện thoại:  0918 592 685

- Email: cuongttct@lamdong.gov.vn 

Trợ giúp chuyên môn cho đồng chí trưởng phòng. Thực hiện theo sự ủy quyền của đồng chí trưởng phòng.

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

* Vị trí và chức năng:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Trình UBND cấp huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy định, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND cấp huyện ban hành.

+ Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

+ Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

+ Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phân cấp của UBND cấp huyện; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã); thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

+ Về công tác định giá đất: Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện bảng giá đất trên địa bàn cấp huyện; Phối hợp với tổ chức làm công tác định giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện điều tra, khảo sát giá đất, thống kê giá các loại đất, xây dựng cập nhật thông tin giá đất, xây dựng cơ sở dũ liệu về giá đất trên địa bàn cấp huyện; Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch và các cơ quan chuyên môn có liên quan về thực hiện bảng giá đất trên địa bàn huyện; Báo cáo UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện bảng giá đất trên địa bàn huyện.

+ Quản lý các hồ sơ, tài liệu về định giá đất và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến định giá đất, báo cáo thống kê về giá đất, các chương trình, đề tài, đề án, dự án về định giá đất.

+ Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND cấp huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

+ Tổ chức đăng ký xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn, lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ, đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn, thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn, hướng dẫn UBND cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

+ Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND cấp huyện.

+ Giúp UBND cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

+ Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã.

+ Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.

+ Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.

+ Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.