Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 
New Page 1

            I. Thông tin cơ quan

        Tên cơ quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT

        Địa chỉ: Tổ dân phố 13 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng.

        Điện thoại: 02633.884 087 – 02633.884.312

        Email: nncattien@lamdong.gov.vn

            II. Công chức lãnh đạo cơ quan

Số TT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

TRẦN QUANG TRỪNG

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 02633 884 312

- Di động:     0942 749 949

- Email: trungtqct@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

2

NGUYỄN TRỌNG QUẢ

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 02633 884 087

- Di động:    0966 885 204

- Email: nncattien@lamdong.gov.vn

 III. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan.

* Vị trí, chức năng

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: nông nghiệp; ngư nghiệp; thủy lợi; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý‎ ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý‎ về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn để Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao.

4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, ngư nghiệp; công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn huyện.

5. Tổ chức quản lý các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, công trình nuôi trồng thủy sản, công trình phòng chống lũ, lụt, bão trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp phát triển nông nghiệp thủy sản; chế biến nông sản, thủy sản; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn.

7. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: Phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; chế biến nông sản, thủy sản.

8. Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp, để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

9. Quản lý‎ các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, thủy sản; vật tư nông nghiệp, phân bón và thức ăn chăn  nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

10. Tổ chức quản lý công tác khuyến nông, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện.

11. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký‎, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

12. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

13. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; đề xuất phương án biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

15. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

16. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.

17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.