Phòng giáo dục 
New Page 1

1.      Thông tin cơ quan :

Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Tiên.

Địa chỉ: Tổ dân phố 13 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng

Điện thoại: 02633 884 019

Email: gdcattien@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

STT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

 

1

Phan Văn Hưng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 02633 884 019

DĐ:       0918 817 177

Email: hungpvct@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung

 

 

2

 

Nguyễn Chí Nhân

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 02633 884 019

Email: nhannc@lamdong.gov.vn

Lãnh đạo, phụ trách lĩnh vực công tác chuyên môn: Bậc Trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên, công tác Thanh tra, công tác xây dựng trường chuẩn 03 cấp học, công tác đội trường học và các hoạt động phong trào; Cơ sở vật chất trường học.

Điều hành công tác của cơ quan phòng khi Trưởng phòng đi vắng

3.      Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

3.1. Chức năng: Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực giáo dục bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung Giáo dục và Đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn CSVC, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng Giáo dục và Đào tạo.

 

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND huyện

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ  chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn; Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính Nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn.

b) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học THPT);  trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Tiểu học; trường Mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo đôc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục Mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sát nhập, chia tách, giải thể các cơ sờ giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu  tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài); trường THCS trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp THPT), trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ các hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của UBND huyện.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

8. Hướng dẫn,kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở Gáo dục và Đào tạo trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

9. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí làm việc, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục sau khi đã được cấp có thầm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

10. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục  ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện sau khi Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến.

11. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để cơ quan tài chính cung cấp trình cơ quan có thẩm quyền phệ duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách Nhà nước chỉ cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

12. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch giúp UBND huyện kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

13. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện công tác thống kê , thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục đào tạo và UBND huyện.

15. Quản lý Tài chính, tài sản, CSVC được giao theo quy định của pháp luật và của UBND huyện.

16. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.