Phòng Dân tộc 

1- Thông tin cơ quan :

Tên cơ quan : Phòng Dân tộc huyện Cát Tiên

Địa chỉ : Tổ dân phố 13 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng.

Điện thoại : 02633 890 891; 02633 890 555

Email : dtcattien@lamdong.gov.vn

 

2- Công chức lãnh đạo cơ quan :

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

 NGUYỄN THỊ MỸ

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 02633 890 555
- Email: mynt@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao và tòan bộ họat động của phòng Dân tộc.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

+ Triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số

+ Công tác tổ chức; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng; công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra; công tác giải quyết khiếu tại, tố cáo.

+ Trực tiếp thăm hỏi, gặp mặt, trao đổi, tọa đàm với các đối tượng: Chức sắc tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc và sinh viên học sinh là người dân tộc thiểu số.

- Phụ trách theo dõi địa bàn: Xã Đồng Nai Thượng; xã Gia Viễn và xã Tiên Hoàng.

 

 

 

 

3- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan : (kèm theo quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 của UBND huyện Cát Tiên)