Trung tâm dân số KHH gia đình 

1. Thông tin cơ quan

Tên cơ quan:        Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Cát Tiên

Địa chỉ:    Tổ dân phố 14 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng

Điện thoại:           02633 884 112

Email:                  ttdscattien@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan

 

Số

TT

Họ Và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

Mai Văn Quảng

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 02633 884 748

Email: quangmv@lamdong.gov.vn

Quản lý điều hành đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

A. Vị trí chức năng:

- Trung tâm dân số KHHGĐ huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục dân số-KHHGĐ tỉnh Lâm Đồng, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông, giáo dục vê Dân số-KHHGĐ trên địa bàn huyện.

- Trung tâm dân số-KHHGĐ huyện chịu sự quản lý toàn diện của Chi cục dân số-KHHGĐ, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật dịch vụ KHHGĐ, truyền thông, giáo dục của các Trung tâm liên quan ở cấp tỉnh và chịu sự quản lý nhà nước theo địa bàn của UBND huyện.

- Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và có tài khoản riêng.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, truyền thông về dân số-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS-KHHGĐ thuộc sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ của trạm y tế, cán bộ chuyên trách xã, cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, khu phố.

- Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về DS-KHHGĐ, các dự án khác được Chi cục DS-KHHGĐ phân công.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, buôn, khu phố.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ/SKSS.

- Quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách khen thưởng, kỹ luật đối với cán bộ, viên chức, cán bộ chuyên trách xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản.

- Theo dõi, quản lý về tài chính, tài sản của trung tâm DS-KHHGĐ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các chế độ thống kê báo cáo theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ vàChủ tịch UBND huyện giao.