Đài Truyền thanh - Truyền hình Cát Tiên 

1.     Tên cơ quan:   ĐÀI TRUYỀN THANH-TRUYỀN HÌNH CÁT TIÊN.

Địa chỉ:             Tổ dân phố 13 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng.

Điện thoại:     02633 884 060.

Email:            dttthcattien@lamdong.gov.vn.

            2. Công chức lãnh đạo cơ quan.   

 

Số TT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

 Lê Ngọc Hóa

Phó Trưởng đài

Điện thoại: 02633.884.060

Email: hoaln@lamdong.gov.vn

 

Phụ trách chung 2

Đoàn Thị Thu Hằng

Phó Trưởng đài

Điện thoại: 02633.884.060

Email:

 hangdtt.cattien@lamdong.gov.vn

 

Phụ trách công tác biên tập, phát thanh, phát hình


            3. Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan.

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện (viết tắt Đài TT-TH) là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân huyện thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Huyện Đảng bộ và Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên.

Đài TT-TH huyện Cát Tiên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực

tiếp của UBND huyện về tổ chức, biên chế và công tác; chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn phát sóng của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cát Tiên và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lâm Đồng

            Lập chương trình, kế hoạch hàng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện kế hoạch, quy hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh, truyền hình bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo điều hành của Huyện Đảng bộ, Hội đồng nhân dân và UBND huyện, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến theo nội dung định hướng, phục vụ chính trị của Huyện Đảng bộ, UBND huyện và theo quy định pháp luật.

. Trực tiếp vận hành, quản lý khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành; tổ chức thực hiện việc tiếp âm, tiếp sóng, phát sóng chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT-TH Lâm Đồng cùng các chương trình Truyền thanh - Truyền hình của huyện phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định pháp luật.

. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình những nội dung tại địa phương để phát sóng trên đài tỉnh.

. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công; củng cố quản lý, mở rộng và khai thác có hiệu quả mạng lưới sự nghiệp truyền thanh – truyền hình của huyện ở cơ sở.

. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài truyền thanh cơ sở. Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, đồng thời tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

. Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản; thực hiện thu chi, quyết toán tài chính đúng chế độ nhà nước, thực hiện các báo cáo có liên quan đến ngành và đơn vị cấp trên.

. Quản lý sử dụng lao động, vật tư tài sản, ngân sách do nhà nước cấp và các nguồn thu từ dịch vụ theo quy định của pháp luật.

. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Đài Phát thanh – Tuyền hình Lâm Đồng và Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức.

. Thực hiện chế độ chính sách nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

. Xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.

Ngoài các nhiệm vụ được quy định nêu trên, Đài TT-TH huyện còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.