ĐẢNG BỘ XÃ GIA VIỄN: PHÁT HUY VAI TRÒ HẠT NHÂN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN 

Nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng theo hướng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng ủy xã Gia Viễn đã xác định đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên của toàn Đảng bộ và đặc biệt quán triệt các Chi bộ có kế hoạch, giải pháp thực hiện nghiêm túc, qua đó phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, xây dựng địa phương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VII gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, Đảng ủy xã Gia Viễn đã kịp thời tổ chức các đợt học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp và cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đặc biệt, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Đảng ủy xã Gia Viễn đã đa dạng hóa hình thức học tập phù hợp với từng đối tượng, qua đó nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời làm tốt công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội. Đặc biệt, Đảng ủy xã Gia Viễn đã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 26/7/2018 của Đảng ủy xã về thực hiện Kế hoạch số 13-KH/HU ngày 30/5/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên nhiệm kỳ 2015 – 2020, gắn với thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới và quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, từ đó, với nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai thực hiện đến từng Chi bộ, như: đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần nêu gương của đảng viên; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng,… nên chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Gia Viễn đã kết nạp được 36 đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện nay lên 177 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc; đồng thời, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra, giám sát 18 cuộc đối với các chi bộ trực thuộc, thi hành kỷ luật đối với 5 đảng viên vi phạm.


Kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ xã Gia Viễn

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Gia Viễn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện theo từng chuyên đề hàng năm, đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể ở từng chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Qua đó đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương điển hình tiêu biểu tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm. Các mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Gia Viễn đã được xây dựng và đem lại hiệu quả thiết thực như: mô hình “Phát triển kinh tế nuôi trồng thủy sản” của Chi hội phụ nữ thôn Cao Sinh, mô hình “Sáng đường thôn, xanh, sạch ngõ” của Chi đoàn thanh niên Bản Brun, mô hình “Xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình” của Chi hội phụ nữ thôn Hòa Thịnh, mô hình “Hội viên và người thân hội viên không vi phạm pháp luật” của Chi hội cựu chiến binh thôn Trung Hưng,.. Từ năm 2015 đến nay, xã Gia Viễn đã có xây dựng và nhân rộng được 19 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

 

Diện mạo nông thôn mới Gia Viễn hôm nay

Song song đó, Đảng ủy xã Gia Viễn đã tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả năng lực điều hành của chính quyền và thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020”, qua đó công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận và đoàn thể đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; đồng thời công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, sát với cơ sở, nâng cao hiệu qủa giám sát và phản biện xã hội và phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, Đảng bộ xã Gia Viễn có bình quân 43,33% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ xã đều đạt xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hàng năm đều đạt vững mạnh.

 

Lắp biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X,
 nhiệm kỳ 2020 – 2025

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, với việc phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, xã Gia Viễn đã có sự phát triển khá toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Nhờ triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với ứng dụng công nghệ cao, phát huy thế mạnh của vùng đất trọng điểm của huyện về sản xuất lúa chất lượng cao và lúa giống, khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản và phát triển kinh tế vườn hộ gắn với phát triển kinh tế tập thể, đến nay, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích ở xã Gia Viễn đã đạt 81,5 triệu đồng/hecta. Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, xã Gia Viễn tiếp tục có sự phát triển và nâng cao về chất lượng, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 7,8%; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi, duy trì hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, có 100% thôn, bản, cơ quan giữ vững danh hiệu văn hóa. Tất cả 4 trường học ở các bậc học trên địa bàn xã Gia Viễn đều đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Địa phương đã làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo trong xã hiện chỉ còn 0,88%.

 

Những cánh đồng lúa trĩu bông ở xã Gia Viễn

Với nhiều giải pháp đồng bộ và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, chỉ sau 4 năm được công nhận là xã nông thôn mới thì vào cuối năm 2019, xã Gia Viễn đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận là xã nông thôn mới nâng cao và địa phương đã xây dựng kế hoạch để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.

                                                   -Ngân Hậu-

(Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Cát Tiên)