THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN CÁT TIÊN KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

            Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-HĐND ngày 04/11/2019 của Thường trực HĐND huyện về việc thành lập Đoàn khảo sát việc thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trên địa bàn huyện Cát Tiên. Đoàn khảo sát Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 484/KH-ĐKS ngày 04/11/2019 và tiến hành giám sát 06 cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thị trấn Cát Tiên, UBND xã Gia Viễn.

Ông Trần Quốc Doanh - Trưởng Phòng VHTT huyện báo cáo tại buổi làm việc

            Đối với triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện, Đoàn khảo sát đã tiến hành làm việc trực tiếp 2 đơn vị Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Đối với triển khai nhiệm vụ, giải pháp, định hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã và Tổ hợp tác trên địa bàn, Đoàn khảo sát đã tiến hành làm việc trực tiếp 2 đơn vị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch. Qua khảo sát toàn diện, trên cơ sở thực tế, Đoàn nhận thấy:

            Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về thương mại - dịch vụ - du lịch, hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn huyện được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức, đa dạng và phòng phú, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của phát triển dịch vụ du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan di tích, danh thắng, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống... lồng ghép tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Cát Tiên qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Thương mại - dịch vụ - du lịch trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cùng với việc gia tăng lưu thông hàng hóa trên thị trường, số lượng cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, cơ sở hạ tầng thương mại trên địa bàn huyện không ngừng phát triển, thị trường hàng hóa đa dạng, nhiều chủng loại cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Hệ thống điện lưới Quốc gia, hệ thống viễn thông đã được phủ kín đến trung tâm các xã, thị trấn; hệ thống giao thông đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân, cơ sở hạ tầng cũng được đáp ứng; tình hình an ninh, chính trị luôn được giữ vững ổn định tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh thu hút khách du lịch.

Ông Trần Quang Trừng - Trưởng Phòng NN và PTNT huyện báo cáo tại buổi làm việc

            Kinh tế tập thể bước đầu có sự thay đổi cơ bản về cơ cấu, dần chuyển sang hướng phục vụ phát triển kinh tế thành viên theo nguyên tắc hợp tác xã thông qua tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác xã bước đầu đã thực hiện vai trò hỗ trợ thúc đẩy kinh tế thành viên phát triển, tăng cường mối liên kết trong nội bộ hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các tổ chức kinh doanh khác, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế hộ và tổng hợp được sức cạnh tranh của HTX và kinh tế thành viên trên thị trường góp phần cho sản xuất của kinh tế thành viên được nâng cao hiệu quả, tiết kiệm được chi phí sản xuất trên cơ sở được nhận thêm lợi ích phân phối từ hợp tác xã, thành viên cải thiện được toàn bộ thu nhập nói riêng và cải thiện đời sống nói chung. Hợp tác xã nông nghiệp có xu hướng tăng lên về số lượng. Nhiều hộ gia đình đã tự liên kết, hợp tác với nhau, cùng có nhu cầu hợp tác và phát triển góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, đặc biệt là đổi mới hình thức tổ chức sản xuất gắn với kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Công tác tham mưu UBND huyện chỉ đạo, quản lý, điều hành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã và Tổ hợp tác trên địa bàn huyện được các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện.

            Hợp tác xã Thổ cẩm Cát Tiên đang hoạt động có hiệu quả

            Du khách tham quan tại Nhà trưng bày và Nhà di tích thuộc Khu VI - Cát Tiên (Chiến khu D)

 

            Để có cơ sở cho việc xây dựng và triển khai các nhiệm vụ này trong những năm tiếp theo, với nhiều giải pháp đồng bộ, đa dạng, Đoàn khảo sát đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về thương mại - dịch vụ - du lịch, hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn huyện, quảng bá hình ảnh Cát Tiên thông qua tham gia các hội chợ, triển lãm kết hợp tạo chuỗi liên kết bền vững, trên cơ sở 2 bên cùng có lợi, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 12/8/2015 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 30/3/2012 của Huyện ủy về phát triển dịch vụ - du lịch đến năm 2020.

                                                                                              Lê Thị Hiệp