KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND VỚI BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQVN HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2016- 2021 

            Thực hiện Quy chế phối hợp trong hoạt động giám sát giữa Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Cát Tiên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 Trong năm 2019 căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao, đã thực hiện có hiệu quả các nội dung quy chế phối hợp, thể hiện tính đồng bộ xuyên suốt trong hoạt động giám sát, trên cả 2 phương diện chất lượng và hiệu quả.

            Trên cơ sở nghị quyết giám sát chuyên đề hàng năm, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch giám sát nhằm tránh chồng chéo về nội dung, thời gian và đối tượng giám sát. Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chủ động đề xuất nội dung giám sát theo quy định Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015, để Thường trực HĐND huyện tổng hợp trình HĐND xem xét quyết định tại kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND huyện.

Ông Dương Hùng Cường - Chủ tịch và ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng tham dự phiên họp Thường trực HĐND huyện

            Quá trình giám sát được thông qua đúng trình tự, nghiên cứu báo cáo của cơ quan, đơn vị được giám sát, có ý kiến về nội dung giám sát, tham gia xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát. Qua giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế, từ đó giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2019, phối hợp tổ chức 02 cuộc giám sát (Giám sát về việc thực hiện thi hành án dân sự trên địa bàn huyện, gồm: UBND xã Đức Phổ, UBND thị trấn Cát Tiên Chi cục Thi hành án dân sự huyện; giám sát công tác đạo tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện, gồm: UBND xã Gia Viễn, Phước Cát 2, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

Đồng chí Phan Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện tham gia Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện

            Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức giám sát, khảo sát 03 cuộc, 07 đơn vị Khảo sát 02 cuộc, 06 đơn vị, hoạt động giám sát được phối hợp chặt chẽ ngày từ khi xây dựng kế hoạch cho đến tổ chức triển khai thực hiện góp phần nâng cao chất lượng giám sát. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các vấn đề dân sinh bức xúc và các kiến nghị nhiều lần của cử tri chưa được giải quyết, để kiến nghị UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành sâu sắc, triệt để. Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện và các cơ quan chức năng về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tiến hành rà soát, đánh giá nội dung giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Đối với những nội dung chưa được xem xét, giải quyết, trả lời, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện có văn bản đề nghị Thường trực HĐND huyện yêu cầu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức giám sát kết quả giải quyết của UBND huyện và các cơ quan chức năng tại kỳ họp HĐND huyện.

            Công tác tiến công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, duy trì lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Thông qua đó, kịp thời nắm bắt thông tin, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trong năm 2019, phối hợp tiếp 02 công dân; tiếp nhận 04 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân). Nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến hoạt động chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được Hội đồng nhân dân và UBMTTQVN huyện tiếp nhận và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời giám sát việc giải quyết của các cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ đơn thư được giải quyết đạt tỷ 100%, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, hợp tình, hợp lý, được cử tri và nhân dân đồng tình; đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi về thời gian, địa điểm tiếp công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và tại Trụ sở tiếp công dân của huyện để nhân dân biết.

Ông Dương Hùng Cường - Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng tham gia làm việc và  giám sát thực tế cùngThường trực HĐND huyện

            Về giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp được thực hiện thông qua các cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, giao ban Khối nội chính và các kiến nghị sau giám sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực HĐND huyện thường xuyên phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan tư pháp về thi hành pháp luật trong hoạt động xét xử và thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Năm 2019; phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện công tác thi hành án hình sự tại các xã Đức Phổ, thị trấn Cát Tiên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cát Tiên, đồng thời, tổ chức giám sát trực tiếp, gián tiếp việc giải quyết của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện.

            Với chức năng của mình, Thường trực HĐND huyện phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thường xuyên theo dõi hoạt động của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, tạo điều kiện để đại biểu làm nhiệm vụ theo quy định pháp luật như tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND huyện; tăng cường công tác giám sát đại biểu tham gia các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Phối hợp tổ chức đánh giá việc thực thi nhiệm vụ của đại biểu HĐND huyện và thông báo kết quả đến Ban Thường trực UBMTTQVN huyện để theo dõi, giám sát theo luật định; Thường trực HĐND huyện thống nhất và thông báo đến Ban Thường trực UBMTTQVN về việc chuyển sinh hoạt tổ cho 02 đại biểu HĐND huyện.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng TT.HĐND huyện giám sát tại kỳ họp HĐND huyện

            Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tham gia xét xử và nguyện vọng của Hội thẩm nhân dân, trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thẩm nhân dân hoạt động ngày càng hiệu quả hơn; đồng thời, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, phối hợp tổ chức cho các Hội thẩm nhân dân tập huấn theo yêu cầu của Tòa án năm 2019. Tham dự hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm công tác của Hội thẩm nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân và đoàn Hội thẩm nhân dân huyện phối hợp tổ chức. Qua tham dự các cuộc họp, Thường trực HĐND huyện đã tích cực tham gia để bổ sung nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng của đoàn Hội thẩm nhân dân.

            Nhìn chung, quá trình thực thi Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND luôn được Thường trực HĐND huyện chủ động, thường xuyên phối hợp với UBMTTQVN huyện để gắn kết giữa hiệu quả và chất lượng, có thể nói năm 2019 công tác phối hợp trong giám sát giữa Thường trực HĐND huyện và UBMTTQVN huyện có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó, ý kiến kiến nghị của cử tri được các cơ quan nhà nước giải quyết đạt tỷ lệ cao, tình trạng đơn thư vượt cấp và khiếu kiện đông người không xảy ra, do đó, tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn được ồn định, góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 06/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII " Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019".

                                                                                           Lê Thị Hiệp