ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CÁT TIÊN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 

            Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, ngày 11/11/2019 Thường trực HĐND huyện  ban hành Thông báo số 483/TB-HĐND về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã ủy quyền và hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn phối hợp với Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2016 -2021, thời gian từ ngày 19-22/11/2019.

            Tại 11/11 điểm tiếp xúc, đã có 564 cử tri tham dự, với số lượt ý kiến kiến nghị là 92. Hầu hết ý kiến của cử tri thống nhất với nội dung các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 11 tháng, tình hình hoạt động của HĐND huyện 11 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ còn lại của tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bên cạnh đó, cử tri đánh giá cao sự cố gắng của UBND huyện, các cơ quan liên quan trong giải quyết các kiến nghị của cử tri và tiếp tục đề nghị HĐND, UBND huyện và các cơ quan liên quan quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri theo báo cáo tiếp thu và giải trình của UBND huyện.

            Ngoài các ý kiến thuộc thẩm quyền của địa phương đã được đại diện UBND huyện, xã, thị trấn tiếp thu và giải trình trước hội nghị, cử tri trên địa bàn huyện đã gửi gắm đến kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND huyện 8 lĩnh vực, bao gồm: giao thông 09 nội dung; thủy lợi 06 nội dung; chế độ chính sách 01 nội dung; đất đai, tài nguyên, môi trường 08 nội dung; điện sinh hoạt 05 nội dung; qui hoạch, xây dựng 02 nội dung;  sản xuất nông nghiệp 01 nội dung;  văn hoá 03 nội dung và lĩnh vực khác 02 nội dung.

            Xác định những ý kiến kiến nghị của cử tri là thực tế, cần quan tâm giải quyết, nhằm đảm bảo an sinh xã hội và với mục đích cuối cùng là thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện năm 2019 cũng như những năm tiếp theo. Đây là cơ sở để kỳ họp thứ 8 HĐND huyện đề ra những quyết sách trong thực hiện chức năng của mình theo Luật định.

                                                                                                     Lê Thị Hiệp