THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN CÁT TIÊN 

            Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-HĐND ngày 04/11/2019 của Thường trực HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Cát Tiên. Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 482/KH-ĐGS ngày 04/11/2019 và tiến hành giám sát 03 cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện , UBND xã Gia Viễn, UBND xã Phước Cát 2.

Đoàn giám sát họp thông qua kết quả giám sát

             Qua giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã có sự tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, thông qua việc ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 05/08/2016 về đào tạo nghề nông thôn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/02/2018 về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động năm 2018 trên địa bàn huyện Cát Tiên; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 31/01/2019 về giảm nghèo, đào tạo nghề, GQVL và xuất khẩu lao động năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để nâmg cao hiệu quả. Hàng năm, chỉ đạo cơ quan chức năng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức khảo sát và lựa chọn nghề đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Đến nay, lao động làm việc trong các thành phần kinh tế đã qua đào tạo là 13.010/28.141 lao động, chiếm 46,23%.

Đoàn giám sát tại xã Gia Viễn

             Công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn được phối hợp khá đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn và các đoàn thể địa phương, thực hiện thông qua nhiều hình thức như: tập huấn, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, xây dựng các phóng sự, đưa tin về gương các hộ gia đình tiêu biểu có thành tích trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức hội nghị tư vấn tập trung tại các xã, cụm xã, tư vấn tại hộ gia đình...Kết quả đào tạo từ năm 2018 đến tháng 9 năm 2019 đào tạo nghề 14 lớp, với 444 lao động tham gia, gồm các ngành nghề như: đan dây nhựa, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây điều, bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê, với tổng kinh phí thực hiện là 487.859.850 đồng. Sau học nghề người lao động tiếp cận được kiến thức chuyên môn, áp dụng kiến thức đã học vào thực tế lao động sản xuất, chăn nuôi tại hộ gia đình, biết cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc cây trồng, thuốc thú y cho đàn vật nuôi, nâng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích; các lớp nghề sửa chữa máy nông cụ đã giúp cho người lao động sửa chữa được máy móc phục vụ trực tiếp sản xuất tại gia đình kịp thời, giảm chi phí.

Đoàn giám sát tại xã Phước Cát 2

            Đối với giải quyết việc làm, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động thông qua chính sách phát triển các chương trình kinh tế - xã hội; Quỹ quốc gia về việc làm; đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh… Nhiều lao động có việc làm, tự tạo việc làm với thu nhập ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo thoát nghèo bền vững. Kết quả giải quyết việc làm: Từ năm 2018 đến 9 tháng đầu năm 2019 giải quyết việc làm cho 3.361 lao động nông thôn và có 25 người đi xuất khẩu lao động, tại thị trường Nhật Bản và Đài Loan.

Cơ sở đan sọt Song Nga tại Đức Phổ

            Có thể nói: Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện đã và đang được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động. Việc quản lý và sử dụng vốn đào tạo cho lao động nông thôn được thực hiện theo đúng mục đích, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo nghề. Phần lớn người lao động đã áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế trồng trọt, chăn nuôi tại hộ gia đình, qua đó nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; một số lao động đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư vào sản xuất, thay đổi giống cây trồng, vật nuôi; có việc làm thêm trong thời gian nhàn rỗi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, góp phần vào công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

            Một số hình ảnh cho thấy hiệu quả đem lại từ đào tạo nghề trên địa bàn huyện

            Xác định công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm là nhu cầu thiết yếu của lao động, là trách nhiệm của toàn xã hội và mỗi một người dân, đặc biệt là lao động nhàn rỗi trong nông thôn, vì thế, trong thời gian tới các ngành, các địa phương cần tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác khảo sát nhu cầu học nghề, định hướng cho người dân tham gia học các ngành nghề phù hợp, đảm bảo tính thiết thực, có khả năng ứng dụng cao, công tác mở lớp, giám sát lớp học để đảm bảo chất lượng dạy nghề. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động về công tác đào tạo nghề, tạo thành phong trào rộng khắp trong nhân dân gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong huyện, ngoài huyện và các thị trường xuất khẩu lao động có thu nhập cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tư vấn học nghề, việc làm và định hướng cho người dân trong việc lựa chọn nghề cần học, với quan điểm: Nhà nước định hướng và người dân tự tìm việc làm thích hợp cho mình để ổn định cuộc sống.

                                                                                         Lê Thị Hiệp