BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐHD HUYỆN GIÁM SÁT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

            Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015; Thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đề nghị của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, ngày 16/10/2019, Thường trực HĐND huyện ban hành Quyết định số 53/QĐ-HĐND về thành lập đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, theo đó, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch số 474/KH-HĐND ngày 16/10/2019 giám sát việc thực hiện đầu tư toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, với mốc thời gian từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2019, tại các xã: Đồng Nai Thượng, thị trấn Cát Tiên và Phòng Dân tộc.

Họp Đoàn giám sát thông qua báo cáo kết quả giám sát

            Kết hợp giám sát qua báo cáo với đi thực tế tại các đơn vị được giám sát, ngày 27/11/2019 Đoàn giám sát sơ bộ báo cáo kết quả thông qua cuộc họp Đoàn với các đơn vị liên quan. Có thể khẳng định: thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 27/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện đến năm 2020", UBND huyện đã xây dựng chương trình hành động và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời và hiệu quả.  

Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

            Trong thời gian từ 2016 đến tháng 9/2019, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện khá đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 27/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020, quan tâm chỉ đạo quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác dân tộc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến công tác giáo dục, y tế; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tập trung đầu tư chú trọng phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Chỉ đạo thường xuyên việc lồng ghép, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, với tỷ lệ tham dự đạt 100%; đồng thời, cụ thể hóa vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  Tập trung tuyên truyền triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số; giáo dục, y tế, đào tạo nghề nông thôn; các mô hình phát triển kinh tế; tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội...), gắn với phát triển du lịch; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Một số hình ảnh đoàn giám sát thực tế

Hạ tầng giao thông xã Đồng Nai Thượng

 Bò nuôi theo hình thức bán chăn thả ở thôn Đạ Cọ - Đồng Nai Thượng

Đoàn giám sát tại Khu 393 - Tư Nghĩa

Diện tích điều già cỗi được chuyền sang điều ghép

            Kết thúc cuộc giám sát, Đoàn giám sát Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện nhận định: thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 27/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện đến năm 2020" đã, đang và sẽ tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại vùng đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng Cát Tiên ngày càng giàu đẹp.  
                                                                                                  Lê Thị Hiệp