TOÀN VĂN -QUYẾT ĐỊNH TIÊP CÔNG DÂN 
Toàn văn quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân
          ----------------------------------------

                        File đính kèm