CHƯƠNG V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm:

1.       Chủ trì tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ tại Phòng tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện và phối hợp với Thanh tra huyện tổng hợp tình hình công tác tiếp công dân, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 13 hàng tháng.

2.       Phân công bộ phận thường trực tiếp dân tại Phòng tiếp dân của Ủy ban nhân dân huyện để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân khi công dân trực tiếp đến trụ sở tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm tham gia hoặc ủy quyền người có thẩm quyền tham gia Hội đồng tiếp dân theo quy chế này; thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Hội đồng tiếp công dân và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 15. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân sẽ được khen thưởng; trường hợp vi phạm thì tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế này nếu có nội dung nào chưa phù hợp hoặc cần bổ sung, điều chỉnh thì các cơ quan, đơn vị và các ngành liên quan kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện để kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.