CHƯƠNG III - NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN 

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

Điều 8. Tại phòng tiếp công dân

1. Khi tiếp công dân, trang phục của người tiếp công dân phải chỉnh tề, có đeo thẻ, dán ảnh, ghi rõ cơ quan, họ tên, chức danh.

2. Người tiếp công dân phải có thái độ đúng mực, tôn trọng nhân dân; lắng nghe công dân trình bày đầy đủ nội dung sự việc và giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân có nhiệm vụ

1. Thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân.

2. Lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân những nội dung có liên quan do công dân trình bày, tuyệt đối giữ bí mật khi công dân có yêu cầu.

3. Nếu nội dung khiếu nại, nội dung tố cáo có căn cứ, đúng thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thì tiếp nhận đơn và các tài liệu có liên quan kèm theo (nếu có) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

4. Nếu khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nếu là đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể tử ngày nhận đơn người tiếp dân phải chuyển đơn cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu.

5. Nếu khiếu nại, tố cáo đã ban hành quyết định hoặc có kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền và có hiệu lực pháp luật hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng chính sách, pháp luật nay công dân khiếu nại, tố cáo lại nhưng không cung cấp được chứng cứ, tình tiết nào mới thì trả lời, giải thích rõ và đề nghị công dân chấp hành.

 

Điều 10. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân có quyền

1.       Từ chối tiếp nhận những khiếu nại, tố cáo được quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 và những trường hợp đã có văn bản kết luận trả lời đúng pháp luật của cấp có thẩm quyền.

2.       Từ chối tiếp những người đang trong tình trạng đã uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích khác không làm chủ được hành vi của mình và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.

3.       Yêu cầu công dân thực hiện các nghĩa vụ đã được quy định tại Điều 60 Luật Khiếu nại năm 2011; Khoản 2 Điều 9 Luật Tố cáo năm 2011 và quy định tại Điều 12 Quy chế này.