CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân của huyện theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Cát Tiên.

Điều 2. Phạm vi tiếp công dân

1. Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và chuyển đến người có thẩm quyền để xem xét, giải quyết hoặc trả lời cho công dân theo đúng quy định pháp luật.

2. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và thực hiện nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Phòng tiếp công dân

1. Phòng tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện đặt tại trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện thuộc Thôn 2, xã Phù Mỹ, huyện Cát Tiên.

2. Nơi tiếp công dân được trang bị về phương tiện, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện việc tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Tại Phòng tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp, nội quy, quy chế tiếp công dân và một số quy định cần thiết theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để công dân biết và thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật.