CHƯƠNG II - TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN 

Chương II

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

 Điều 4. Nội dung, thời gian tiếp công dân và thông báo kết quả tiếp công dân:

1. Trực tiếp nhận đơn thư, nghe phản ánh để xử lý hướng dẫn, trả lời các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn Quy trình tiếp công dân, và theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

2.       Tiếp công dân theo định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vào ngày 15 và ngày 20 hàng tháng (nếu trùng vào các ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, ngày lễ, tết thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp có công việc đột xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền một Phó Chủ tịch trực tiếp tiếp công dân. Việc ủy quyền được thông báo tại nơi tiếp công dân.

3.       Việc tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện được thực hiện trong giờ hành chính vào các ngày làm việc theo quy định của pháp luật

4.       Chậm nhất là sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp công dân định kỳ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm thông báo kết quả tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

Điều 5. Thành phần Hội đồng tiếp dân

1.       Thường trực Hội đồng tiếp công dân theo định kỳ trực tiếp công dân gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; mời đại diện lãnh đạo Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Ban Dân vận Huyện ủy; Thanh tra huyện; Văn phòng tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện.

2.       Các thành viên không thường trực của Hội đồng tiếp công dân theo định kỳ gồm: lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (hoặc cử Phó Chủ tịch) tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo huyện khi có yêu cầu. Khi tham gia tiếp công dân lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thể cử cán bộ, công chức chuyên môn của cơ quan để cùng tham gia, làm rõ một số vấn đề liên quan đến nội dung đơn thư của công dân.

Điều 6. Trách nhiệm của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện bố trí cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ thường trực tiếp công dân tại Phòng tiếp dân; cử một Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân:

1.       Chủ trì, phối hợp với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan liên quan tham gia tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân; trả lời, hướng dẫn các nội dung công dân đến phản ánh, kiến nghị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành của huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do công dân gửi đến hoặc do các cơ quan chức năng chuyển đến Phòng tiếp công dân.

2.       Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện các trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân có tính chất phức tạp, đông người để tổ chức tiếp dân; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân tại Phòng tiếp dân; thực hiện chế độ báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tình hình và kết quả tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân, tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh về công tác tiếp công dân theo quy định.

Điều 7. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm cử cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân và phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Công an huyện có trách nhiệm bố trí lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn tại Phòng tiếp công dân khi có yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc đề nghị của Phòng tiếp dân Ủy ban nhân dân huyện, có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với những đối tượng cố tình vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.