Quyết định công nhận TCVN ISO 9001:2008 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

File gốc có dấu đỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 428 /QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

            Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Quyết định số 46/2011/QĐ-TTg ngày 22/8/2011 của Thủ tướng Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg;

            Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;

            Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN;

            Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

            Xét hồ sơ đề nghị Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Ủy ban nhân dân huyện Cát  Tiên, tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (cấp lần 2) cho Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đối với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (Giấy chứng nhận số 0121/2009/L2).

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

            Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng; Công ty TNHH BSI Việt Nam; Vụ đánh giá hợp chuẩn và hợp quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

- Lưu VT, HCHQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Quý Việt

 

PHỤ LỤC

Các lĩnh vực hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đượcchứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 428/QĐ-TĐC ngày 21 tháng 3 năm 2014
của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

 

            Thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được công bố theo kết quả của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (theo Bản cam kết số 72/UBND ngày 15/02/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.