HĐND huyện khóa VII 

GIỚI THIỆU VỀ LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

  

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

- Họ và tên : NGÔ XUÂN HIỂN          

- Chức vụ : TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

- Điện thoại : 02633 884 001

- Di động : 02633 905 999

- Email : hiennx@lamdong.gov.vn

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

- Họ và tên : NÔNG VĂN THÀNH

- Chức vụ : UVBTV - Phó Chủ tịch HDND huyện

- Điện thoại : 02633 884 070

- Di động :  0918 602 557  

- Email : thanhnvhuct@lamdong.gov.vn

  

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

- Họ và tên : LÊ THỊ HIỆP

- Chức vụ : HUV - Phó Chủ tịch HDND huyện

- Điện thoại : 02633 886 045

- Di động :     0987 348 819

- Email :    hieplt@lamdong.gov.vn

 

  

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA VII NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ

01

Ngô Xuân Hiển

TUV - Bí Thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện

02

Nông Văn Thành

UVBTV - PCT. HĐND huyện

03

Lê Thị Hiệp

HUV - PCT. HĐND huyện

04

Phạm Tiến Lực

UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
- Trưởng Ban Pháp chế

05

Trần Đình Hạnh

UVBTV - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy
- Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

06

Huỳnh Quang Chí

Phó Trưởng Ban Pháp chế

07

Nguyễn Lam Vương

Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội

08

Bùi Văn Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

09

Nguyễn Hoàng Phúc

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

10

Nguyễn Văn Thanh

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

11

Nguyễn Đình Sô

Phó trưởng Công an huyện

12

Nguyễn Đình Tuyền

Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện

13

Nguyễn Văn Huế

HUV - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

14

Nguyễn Cao Trí

UHV - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

15

Trần Nam Dân

HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

16

Điểu K’ Viên

HUV - Bí thư Huyện Đoàn Cát Tiên

17

Trần Thị Ngọc Lài

Phó Chủ tịch hội LHPN huyện

18

Vũ Văn Sang

HUV - Bí thư Đảng ủy thị trấn Cát Tiên

19

Triệu Thị Ánh Minh

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Phước Cát 1

20

Nguyễn Văn Phong

Chủ tịch HĐND xã Phước Cát 1

21

Cao Xuân Nghiêm

CT. UBND xã Đức Phổ

22

Đoàn Ngọc Nam

HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Cát 2

23

Lâm Thị Hiền

 Phó CT.HĐND xã Phước Cát 1  

24

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Ngãi

25

Nguyễn Bá Chiến

HUV - Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa

26

Phạm Văn Chương

Chủ tịch UBND xã Mỹ Lâm

27

Bùi Văn Đạo

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ninh

28

Trần Quốc Huy

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Viễn

29

Điều K’ Bên

PCT HĐND xã Tiên Hoàng

30

Điểu K’ Giá

Phó Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND xã Đồng Nai Thượng