Hội liên hiệp Phụ nữ 

1/ Thông tin cơ quan:

            Tên cơ quan: Hội LHPN huyện Cát Tiên

Địa chỉ: Thôn 2 – Xã Phù Mỹ - Huyện Cát Tiên – Tỉnh Lâm Đồng

            Điện thoại: 0633.884.205

            Email: hpncattien@lamdong.gov.vn

2/ Công chức lãnh đạo cơ quan:

 

Stt

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

01

Bụi Thị Thanh Nga

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện Cát Tiên

Điện thoại:

Email: ngabtt@lamdong.gov.vn

 

- Phụ trách chung.

 

 

02

Trần Thị Ngọc Lài

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Cát Tiên

Điện thoại: 0633.605.925

Email: laittn@lamdong.gov.vn

- Phụ trách công tác tuyên truyền, theo dõi tham mưu công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra. Thực hiện nhiệm vụ khi được ủy quyền của đồng chí Chủ tịch         

 

3/ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

a/ Chức năng:

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động , tổ chức, hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

b/ Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ giữ gìn phát huy phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

- Đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.

- Vận động hội viên phụ nữ xây dựng và phát triển quỹ Hội bền vững.