Hội chữ thập đỏ 

I. Thông tin cơ quan
            - Tên cơ quan: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN CÁT TIÊN

- Địa chỉ : Tổ dân phố 13 - Thị trấn Cát Tiên - huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại : 0633 884 245

- Email : hctdcattien@lamdong.gov.vn

 

II.CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

LƯU THỊ HẠ

- Chức cụ: Chủ tịch Hội

- Điện thoại: 0919 664 968

- Email : haltct@lamdong.gov.vn

 

Phụ trách chung

2

NGUYỄN THỊ HƠN

- Chức cụ: Phó chủ tịch

- Điện thoại: 0974334372

- Email: honnt@lamdong.gov.vn

 

Phụ trách công tác kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng

3

NGUYỄN THỊ THÚY VI

- Chức cụ: Uỷ viên thường trực

- Điện thoại: 0168 417 407

- Email : hctdcattien@lamdong.gov.vn

 

Phụ trách văn phòng

 

III. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN

1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

Quy định này điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan hội Chữ thập đỏ huyện.

2. Nguyên tắc tổ chức.           

 - Hội Chữ thập đỏ là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng. Hội tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc tôn giáo, nam nữ, để làm công tác nhân đạo.

Hội vận động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia các phong trào tương thân, tương ái, hoạt động nhân đạo phát triển, nâng cao tình nhân ái, phục vụ đời sống sức khỏe nhân dân, trong đó ưu tiên những người khó khăn nhất.

- Mục đích cao cả của hội là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

- Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.       

- Hội hoạt động, theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ hội và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế: “Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu”.

- Hội hoạt động trong lĩnh vực nào thì chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực đó.

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỘI

1. Chức năng.

 - Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên Chữ thập Đỏ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội, các chương trình nhân đạo xã hội của Nhà nước, trong các lĩnh vực: cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa; chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thiên tai, nạn nhân chiến tranh, những người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; tìm kiếm tin tức thân nhân và gia đình mất liên lạc, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn vươn lên hòa nhập cộng đồng.

- Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng của Nhà nước trong các lĩnh vực: sơ cấp cứu ban đầu; trồng và sử dụng cây thuốc nam; tham gia phong trào vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường; phòng chống dịch và các tệ nạn xã hội.

- Xây dựng Hội vững mạnh, phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

 

V. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI.

- Hội Chữ thập đỏ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, hiệp thương, thống nhất hành động theo Điều lệ hội.

- Cơ quan lãnh đạo các cấp Hội thực hiện theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

1. Nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cán bộ các cấp Hội. Bám sát nghị quyết điều lệ hội, các chủ trương, Nghị quyết các cấp ủy Đảng, nhất là Nghị quyết Đảng bộ Huyện về phát triển Kinh tế-Xã hội giai đoạn 2010-2015, đồng thời cụ thể hóa từng bước chuyển hướng hoạt động nhân đạo theo hướng phát triển bền vững, có hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện .

- Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đa dạng hóa các mô hình gây quỹ nhằm phục vụ công tác nhân đạo. Kịp thời chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là những trường hợp đặc biệt khó khăn, rủi ro, hoạn nạn, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tăng cường công tác gây quỹ, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, thực hiện kịp thời công tác cứu trợ và chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

- Hoạt động của Hội góp phần cải thiện sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt ưu tiên giúp đỡ những người già cô đơn không nơi nương tựa và trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình bị thiên tai, hỏa họan, những người có bệnh hiểm nghèo…để họ có điều kiện vượt qua khó khăn, sớm hòa nhập với cộng đồng.

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Phong trào “người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”.

 

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nhân dân đối với công tác nhân đạo và từ thiện.

- Tuyên truyền khơi dậy lòng nhân ái truyền thống của dân tộc, xây dựng nhiều phong trào thu hút nhân dân tham gia vào các hoạt động nhân đạo.

- Nghị quyết và phương hướng nhiệm vụ được triển khai và cụ thể hóa thành các chương trình hoạt động cho từng năm với các biện pháp phù hợp với điều kiện của từng cơ sở Hội.

- Phát huy phong trào tương trợ tại chỗ, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương Hội, của tỉnh Hội và các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm từ thiện để có điều kiện chăm lo đời sống và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động của các xã, thị trấn nhất là  hội trường học. Tập trung xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, tăng cường công tác kiểm tra, đầu tư thời gian giúp đỡ các cơ sở hội yếu kém vươn lên.

 

1. Tổ chức bộ máy, biên chế.

Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ sau:

Giải quyết công việc hàng ngày căn cứ vào các nghị quyết của ban chấp hành, ban thường vụ, các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhà nước, của Hội Chữ thập đỏTỉnh.

Dự thảo chương trình công tác hàng năm, 6 tháng, quý của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Luật hoạt động Hội Chữ thập đỏ, chấp hành các nghị quyết của hội, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Giải quyết một số công việc được Ban thường vụ ủy quyền và có trách nhiệm báo cáo kết quả trong phiên họp gần nhất của Ban thường vụ.

Điều hành lãnh đạo mọi hoạt động của bộ máy Hội Chữ thập đỏ huyện theo chế độ thủ trưởng.

 

a) Chủ tịch huyện hội: là người đứng đầu và chủ trì mọi công tác của Hội, có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND Huyện và Tỉnh hội về mọi hoạt động của Hội.

- Quyết định và chịu trách nhiệm trước BCH về việc điều hành hoạt động của BTV và cơ quan huyện hội. Quyết định những việc đột xuất cần giải quyết ( Trong trường hợp không có điều kiện họp BTV hoặc thường trực huyện hội ) và thông báo lại cho thường trực trong phiên họp gần nhất, chủ trì  hội nghị của BTV, BCH Huyện hội.

- Chịu trách nhiệm về: Công tác tổ chức cán bộ, chủ tài khoản các quỹ và công tác chuyên môn của Hội, lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp các chương trình tài trợ, cứu trợ từ ngoài huyện và các hoạt động phối hợp có liên quan đến tôn giáo và người nước ngoài.

- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác và thay mặt BTV trả lời chất vấn khi UVBCH huyện hội yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm ký: Nghị quyết và quyết và quyết định của BCH, BTV, Văn bản đối nội đối ngoại, quyết định khen thưởng và kỷ luật của huyện Hội.

 

b) Phó chủ tịch huyện Hội: có trách nhiệm và quyền hạn.

- Là người tham mưu giúp việc cho Chủ tịch Hội, cùng Chủ tịch Hội điều hành Ban thường vụ, Ban chấp hành và cơ quan huyện hội.

- Giúp BTV, thường trực huyện Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết BCH, BTV huyện hội.

- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Chủ tịch huyện Hội. Ký các văn bản Chủ tịch huyện Hội phân công.

- Trực tiếp điều hành hoạt động của Hội và cơ quan huyện Hội khi Chủ tịch huyện Hội ủy quyền.

 

c) Uỷ viên thư ký huyện Hội: có trách nhiệm và quyền hạn.

- Giúp BTV, thường trực huyện Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết BCH, BTV huyện Hội. Phụ trách công tác văn thư, thủ quỹ và chuẩn bị toàn bộ nội dung các kỳ hội nghị của Ban chấp hành, BTV, tham mưu cho thường trực các mặt của Hội, thực báo cáo thường kỳ theo quy định.

- Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác khác theo sự phân của Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Hội.

 

d) Biên chế:

Biên chế của hội Chữ thập đỏ huyện gồm 03 biên chế theo thông báo số 130/TB-SNV ngày 11/12/2009 của sở nội vụ Tỉnh Lâm Đồng .

 

VII. QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Quan hệ với huyện ủy, Ban thường vụ huyện ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan Hội Chữ thập đỏ huyện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy –UBND Huyện, trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả hoạt động của hội, xin ý kiến và tham mưu các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công.

Thực hiện sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng. Tiếp thu các nghị quyết của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và nghị quyết của huyện Đảng bộ để chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện.

 

2. Quan hệ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính quyền, các cơ quan, ban nghành và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

Mối quan hệ công tác giữa cơ quan Hội Chữ thập đỏ huyện với Mặt trận tổ quốc các đoàn thể, chính quyền, các cơ quan, ban, nghành và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy là mối quan hệ phối hợp, trao đổi, tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Quan hệ và ký các văn bản hợp tác với cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội và các tổ chứ từ thiện.

- Tổ chức tiếp nhận, điều phối, thực hiện và quản lý hiệu quả các chương trình tài trợ, các dự án phát triển.

- Quyết định các biện pháp thăm hỏi, cứu trợ cho nhân dân vùng bị thiên tai trong và ngoài huyện theo khả năng của Hội.

 

3. Quan hệ chỉ đạo các cơ sở hội.

 Cơ quan Hội Chữ thập đỏ huyện với Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn là quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi kiểm tra, đánh giá hoạt động của hội cơ sở. Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo theo quy định.