Kế hoạch tổ chức 

                                                                                                                       Xem bản gốc

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CÁT TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51/KH-UBND

Cát Tiên, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ

(27/7/1947-27/7/2017)

                                                       

            Căn cứ Kế hoạch số 1660/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

            UBND huyện Cát Tiên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), với một số nội dung cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

            Thông qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng.

            Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong nhân dân và toàn xã hội để chăm sóc người có công với cách mạng.

            Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” vận động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, vay vốn sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, nhằm tôn vinh những cống hiến to lớn của người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

            2. Yêu cầu

           Gắn hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ với thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

            Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức rộng khắp trên địa bàn huyện với các nội dung phong phú, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

            Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

            II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

            1. Công tác tuyên truyền

            - Tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; ý nghĩa chính trị của ngày Thương binh - Liệt sỹ; công lao to lớn, sự hy sinh công hiến của các Anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

            - Hình thức tuyên truyền: thông qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tuyên truyền trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích ...); các tin, bài, hội nghị, sinh hoạt nói chuyện truyền thống; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

            - Biểu dương các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ; các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp đối với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" ủng hộ Quỹ đề ơn đáp nghĩa; biểu dương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng tiêu biểu, gương mẫu, vượt khó vươn lên trong sản xuất, kinh doanh và học tập, công tác để ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

            2. Đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" với các hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả

            - Tổ chức cuộc vận động ủng hộ Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" trong các cấp, các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, các xã, thị trấn và nhân dân để huy động nguồn xã hội cùng Nhà nước chăm lo đối với đối tượng chính sách, người có công.

            - Tiếp tục rà soát hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở để triển khai thực hiện theo Quyết định 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

            - Thực hiện tốt phong trào xã hội hóa chăm sóc thương binh, bệnh binh gia đình liệt sỹ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc gia đình chính sách neo đơn, động viên thăm hỏi tặng quà gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh người có công với cách mạng gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

            3. Thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng

            - Tập trung chỉ đạo thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

            - Thực hiện việc đổi mới công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công, nêu cao tinh thần phục vụ người có công với cách mạng.

            - Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng, tránh những sai sót trong quá trình thực hiện, ngăn chặn kịp thời những sai phạm, tiêu cực.

            4. Tổ chức hoạt động cụ thể

            4.1. Tổ chức vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa

            - Mục đích: Hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công có hoàn cảnh khó khăn để từng bước ổn định cuộc sống.

            - Thời gian thực hiện: Phát động cao điểm từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2017

            - Đối tượng vận động quỹ đến ơn đáp nghĩa: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện theo hình thức tự nguyện.

            4.2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) kết hợp với tổ chức biểu dương người có công tiêu biểu, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

            * Thời gian dự kiến từ ngày 24 đến ngày 26/7/2017.

            * Nội dung Chương trình:

            - Trước khi tổ chức Lễ kỷ niệm, Đoàn đại biểu huyện dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ của huyện;

            - Chương trình văn nghệ chào mừng (45 phút);

            - Chào cờ, mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ;

            - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Chương trình buổi lễ;

            - Diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017);

            - Biểu dương người có công tiêu biểu, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào " Đền ơn đáp nghĩa";

            - Phát biểu của Người có công tiêu biểu;

            - Bế mạc.

            * Thành phần đại biểu: 180 - 200 người.

            - Đại diện Sở Lao động Thương bình - Xã hội tỉnh;

            - Thường trực Huyện ủy;

            - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

            - Thường trực HĐND huyện;

            - Lãnh đạo UBND huyện;

            - Thường trực UBMTTQVN huyện;

            - Lãnh đạo các Hội đoàn thể huyện;

            - Đại diện lãnh đạo các ban ngành, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện (bao gồm các trường học); đại diện hội Chất độc Da cam, Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt Tù đày huyện Cát Tiên;

            - Đại diện cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, cán bộ phụ trách công tác Lao động Thương binh - Xã hội các xã, thị trấn;

            - Đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện và các tổ chức, cá nhân được biểu dương, khen thưởng;

            - Đại diện một số tổ chức, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện;

            - Đại diện: Già làng, trưởng bản, người có uy tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chức sắc, tôn giáo.

            4.3. Tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

            - Thời gian tổ chức: Vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 26/7/2017.

            - Địa điểm tổ chức: Đài tưởng niệm huyện.

            - Hình thức tổ chức: Chương trình văn nghệ (không làm sân khấu - sử dụng nền trước Đài tưởng niệm - bố trí bục để phát biểu); trang trí hai bên tượng đài; trang trí đèn tại khu vực; bố trí các vị trí thắp nến tri ân; băng rôn tuyên truyền bố trí tại khu vực tổ chức thắp nến tri ân.

            * Thành phần tham dự:

            - Thường trực Huyện ủy;

            - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

            - Thường trực HĐND huyện;

            - Lãnh đạo UBND huyện;

            - Thường trực UBMTTQVN huyện;

            - Lãnh đạo các Hội đoàn thể huyện;

            - Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

            - Đại  diện một số tổ chức, cá nhân tiêu biểu trên địa bản huyện.

            - Đại diện: Già làng, trưởng bản, người có uy tin trong vung đồng bào dân tộc thiểu số; chức sắc, tôn giáo.

            - 20 Hội viên Hội cựu chiến binh tiêu biểu trên địa bàn huyện (Hội CCB huyện có trách nhiệm lựa chọn).

            - 100 Đoàn viên thanh niên, là những đoàn viên ưu tú, có thành tích trong học tập và lao động, sản xuất (Huyện đoàn có trách nhiệm lựa chọn).

            4.4. Tổ chức thăm, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ trên địa bàn huyện

            - Quà Chủ tịch nước: Theo Quyết định của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

            - Quà của tỉnh: Phối hợp bình chọn và đi thăm cùng đoàn của tỉnh.

            - Quà của huyện:

            + Tặng quà tiêu biểu 60 phần: Giá trị xuất quà là 700.000 đồng (trong đó phần hiện vật có giá trị 200.000 đồng); riêng Mẹ Việt Nam anh hùng giá trị xuất quà là 1.200.000 đồng (trong đó phần hiện vật có giá trị 200.000 đồng).

            + Tặng cho toàn thể đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện, kể cả thương binh, bệnh binh đã từ trần cũng được thăm hỏi và tặng quà rộng rãi cho thân nhân họ. Mức 200.000 đồng/suất, chi bằng tiền mặt.

            + Đoàn đi thăm đối tượng tiêu biểu: Dự kiến 4 đoàn.

            Thời gian các đoàn đi thăm

            - Thời gian: Dự kiến ngày 25/7/2017;

            - Địa điểm tập trung xuất phát: Xuất phát lúc 7 giờ 30 phút tại UBND huyện.

            - Thời gian cụ thể từng đoàn do Trưởng đoàn quyết định.

            4.5. Thành phần các đoàn đi thăm, tặng quà cụ thể như sau

            * Đoàn 1: Thăm tặng quà cho 15 đối tượng chính sách tiêu biểu tại các xã Quảng Ngãi, Tư Nghĩa và thị trấn Cát Tiên.

            - Trưởng đoàn: Mời ông Ngô Xuân Hiển - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện;

            - Ông Trần Đình Thái - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện;

            - Mời ông Dương Hùng Cường - Huyện ủy viên - Chánh Văn phòng Huyện ủy;

            - Ông Nguyễn Bình - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

            Phương tiện: Xe Huyện ủy.

            * Đoàn 2: Thăm tặng quà cho 22 đối tượng chính sách tiêu biểu tại các xã Tiên Hoàng, Gia Viễn và Nam Ninh:

            - Trưởng đoàn: Ông Bùi Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện;

          - Mời ông Nông Văn Thành - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện;

          - Ông Đinh Xuân Hưng - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;

          - Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

          Phương tiện: Xe UBND huyện.

           * Đoàn 3: Thăm tặng quà cho 11 đối tượng chính sách tiêu biểu tại các xã Phước Cát 2, Phước Cát 1 và Đức Phổ:

            - Trưởng đoàn: Mời ông Nguyễn Khắc Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;

           - Mời ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện;

           - Mời ông Nguyễn Bá Nhân - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;

            - Ông Ngô Đức Thắng - Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phương tiện: Xe Huyện ủy.

            * Đoàn 4: Thăm tặng quà cho 12 đối tượng chính sách tiêu biểu tại các xã Đồng Nai Thượng và Mỹ Lâm:

            - Trưởng đoàn: Mời ông Nguyễn Văn Á - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện;

            - Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện;

            - Ông Nguyễn Xuân Việt - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;

            - Ông Lục Văn Minh - Chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

            Phương tiện: Xe UBND huyện.

            4.6. Các hoạt động khác

            - Tu sửa, bổ sung một số hạng mục của Đài tưởng niệm.

            - Chọn đối tượng chính sách để xây dựng nhà ở theo văn bản số 688/PCLĐ-TTBVPC ngày 03/4/2017 của công ty Điện lực Lâm Đồng về việc xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

            - Vận động, quyên góp, xây dựng, sửa chữa, 07 căn nhà cho đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở. Dự kiến xây mới: 03 căn (mức 50 triệu đồng /căn), sửa chữa: 04 căn (mức 25 triệu đồng/ căn). Tổng tiền là 250 triệu đồng.

            - Lựa chọn đoàn đối tượng chính sách tiêu biểu đi tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ tại tỉnh (Sau khi được giao số lượng cụ thể).

            - Bình chọn đối tượng biểu dương người có công tiêu biểu, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn Đáp nghĩa”: 70 người (bao gồm 60 người tiêu biểu).

            - UBND huyện phối hợp với bệnh viện Thống Nhất TP. HCM tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, số lượng trên 500 người, thời gian khám bệnh vào ngày 22/7/2017.

            - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ. Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ Liệt sỹ; giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

            III. NGUỒN KINH PHÍ

            1. Ngân sách Trung ương

            Kinh phí tặng quà Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

            2. Ngân sách huyện

            - Tu sửa Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ gồm: Phần đài và một số công trình phụ trợ.

            - Kinh phí thăm và tặng quà tiêu biểu của huyện đối với người có công; quà rộng rãi đối với người có công và thân nhân người có công.

            - Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và biểu dương người có công tiêu biểu, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

            - Kinh phí thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

            - Kinh phí đưa đoàn đối tượng chính sách tiêu biểu đi tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ tại tỉnh.

            - Các kinh phí khác phục vụ tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). 

            3. Ngân sách xã

            Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) ở cấp xã, thị trấn.

            4. Nguồn kêu gọi ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa

            Hỗ trợ, xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng là người có công theo Quyết định 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn và một số hoạt động liên quan khác.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

            - Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị điều kiện cho tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và biểu dương người có công tiêu biểu, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tiếp đón đại biểu về tham dự buổi Lễ.

            - Phát hành giấy mời đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

            2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

            - Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) của huyện.

            - Chuẩn bị bài diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) và Bế mạc buổi lễ.

            - Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài truyền thanh - Truyền hình tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

            - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn thăm và tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

            - Phối hợp với phòng Nội vụ, các xã, thị trấn bình xét đối tượng chính sách tiêu biểu để tham dự lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) và để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

            - Tổng hợp gia đình chính sách để các đoàn của tỉnh, huyện thăm và tặng quà tiêu biểu.

            - Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức viếng Đài tưởng niệm nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

            - Phối hợp với Huyện đoàn tham mưu tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng, Liệt sỹ vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 26/7/2017 tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện.

            - Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, đề xuất UBND huyện về kinh phí phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

            - Chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN huyện hướng dẫn vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp và tổ chức vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện; tham mưu Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện quản lý và sử dụng quỹ hiệu quả, đúng quy định.

            - Rà soát hộ gia đình, chính sách người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở để đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa theo Quyết định 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chọn 02 gia đình để xây dựng 02 căn nhà do công ty điện lực hộ trợ.

            - Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ trên địa bàn huyện.

            - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, trung tâm y tế để lựa chọn và tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện (Bệnh viện thống nhất TP.HCM khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí).

            3. Ban Chỉ huy quân sự huyện

            - Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh và Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), tập trung vào các nhóm hoạt động: công tác tuyên truyền giáo dục; thi đua, khen thưởng; đền ơn đáp nghĩa; thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công thuộc quân đội.

            - Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền.

            - Có trách nhiệm bố trí đội tiêu binh phục vụ Lễ viếng và dâng hương tại Đài tưởng niệm vào sáng ngày 26/7/2017.

            4. Phòng Nội vụ huyện

            - Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện việc xét, đề nghị khen thưởng người có công tiêu biểu vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác người có công và thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

            - Số lượng: 70 người, trong đó: có 60 người tiêu biểu để khen thưởng, biểu dương; 05 tập thể và 05 cá nhân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

            5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

            Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc bố trí, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

            6.  Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao

            - Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) bằng các hình thức: tổ chức tuyên truyền bằng xe loa dọc tuyến đường chính, khu trung tâm, các xã, thị trấn của huyện. Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 27/7/2017; băng rôn khẩu hiệu kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

            - Có trách nhiệm triển khai việc trang trí sân khấu, âm thanh, băng rôn, khẩu hiệu tại nơi tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm và thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ và trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

            - Chuẩn bị các tiết mục Văn nghệ phục vụ buổi lễ mít tinh và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

            7. Đài Truyền thanh - Truyền hình

            - Xây dựng chuyên mục và thường xuyên đưa tin về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn huyện (từ tháng 6 - 7/2017).

            - Thực hiện phóng sự về tấm gương điển hình thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh vượt khó vươn lên trong cuộc sống để tuyên truyền trong nhân dân và giáo dục cho thế hệ trẻ huyện nhà.

            - Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

             8. Công an huyện

            Có trách nhiệm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 70 ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), lễ dâng hương viếng Đài tưởng niệm (sáng 26/7/2017) và lễ thắp nến tri ân (đêm 26/7/2017) tại Đài tưởng niệm.

            9. Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng

            - Tiếp tục công tác bảo trì, bảo dưỡng Đài tưởng niệm. Đề xuất bổ sung thêm các hạng mục công trình để đảm bảo được sự trang nghiêm, tôn kính và đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động thắp nến tri ân (đêm 26/7/2017) và các hoạt động thường kỳ tại khu vực.

            - Tăng cường dọn dẹp vệ sinh khuôn viên quanh Đài tưởng niệm, đặc biệt trong những ngày diễn ra lễ viếng đài tưởng niệm và thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

            10. Trung tâm Y tế huyện

            - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chỉ đạo Trạm Y tế tổ chức mở đợt khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn huyện, hoàn thành trong tháng 7/2017.

            - Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bệnh viện Thống Nhất TP.HCM tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

            11. Đề nghị UBMTTQVN huyện và các hội đoàn thể

            - Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); phối hợp trong công tác vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

            - Đề nghị Hội Cựu chiến binh chọn 20 Hội viên tiêu biểu trên địa bàn huyện để tham dự đêm thắp nên tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm.

            - Đề nghị Huyện đoàn:

            + Tuyên truyền hoạt động phong trào Thanh thiếu niên ở cơ sở; phát động tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”.

            + Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh về tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng; những cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

            + Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào dân tộc đối với đoàn viên, thanh niên về tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, những cống, hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

            + Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Đoàn các xã, thị trấn tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm vào tối ngày 26/7/2017.

            + Bình chọn 100 đoàn viên tham gia đêm thắp nến tri ân.

                12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

            - Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) trên địa bàn. Chủ động bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại địa phương.

            - Huy động nguồn lực từ các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp … để tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

            - Tổ chức họp mặt, tặng quà cho người có công trên địa bàn đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

            - Bình chọn và đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân người có công tiêu biểu, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều thành tích đóng góp đối với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên đại bàn.

            - Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) trên địa bàn về UBND huyện (qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội ) trước ngày 28/7/2017.

            Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) của UBND huyện Cát Tiên, đề nghị UBND các xã, thị trấn các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Lao động- TBXH;

- TT HU, TT HĐND huyện;

- Chủ tịch UBND huyện;

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể;

- Các cơ quan, ban, ngành liên quan;

- UBND các xã, thị trấn;

- Website huyện;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Phúc