THÔNG TIN ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

THÔNG TIN ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Đơn vị

Cán bộ lãnh đạo

Chức vụ

Thông tin liên hệ

1. Thị trấn Cát Tiên

duttcattien@
lamdong.gov.vn

Vũ Văn Sang

Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND

sangvv@
lamdong.gov.vn

Ngô Hồng Hà

Phó Bí thư
thường trực

duttcattien@
lamdong.gov.vn 

2. Xã Quảng Ngãi

duquangngai@
lamdong.gov.vn

Nguyễn Thượng Chuẩn

Bí thư Đảng ủy

chuannt@
lamdong.gov.vn

Vũ Văn Thành

Phó Bí thư
thường trực


Nguyễn Văn Khới

PBT ĐU,

CT. UBND

ubndquangngai@
lamdong.gov.vn

3. Xã Tư Nghĩa

dutunghia@
lamdong.gov.vn
  

Nguyễn Bá Chiến

Bí thư Đảng ủy

chiennb@
lamdong.gov.vn 

Nguyễn Đức Khiêm

Phó Bí thư

thường trực

dutunghia@
lamdong.gov.vn 

Lê Ngọc Dũng

PBT ĐU,

Chủ tịch UBND

dungln@
lamdong.gov.vn 

4. Xã Mỹ Lâm

dumylam@
lamdong.gov.vn
  

Nguyễn Hoàng Lịch

Bí thư Đảng ủy

lichnh@
lamdong.gov.vn

Lê Văn Tuyến

Phó Bí thư
thường trực

dumylam@
lamdong.gov.vn

Phạm Văn Chương

PBT ĐU,

Chủ tịch UBND

chuongpv@
lamdong.gov.vn

5. Xã Nam Ninh

dunamninh@
lamdong.gov.vn
  

Bùi Phú Báu

Bí thư Đảng ủy

baubp@
lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Thành

Phó Bí thư
thường trực

daobv@
lamdong.gov.vn

Mai Văn Tam

PBT ĐU,

Chủ tịch UBND

thanhnv.cattien@
lamdong.gov.vn 

6. Xã Gia Viễn

dugiavien@
lamdong.gov.vn
  

Nguyễn Văn Thức

Bí thư Đảng ủy

thucnvct@
lamdong.gov.vn

Nguyễn Đình Lập

Phó Bí thư
thường trực

lapnd@
lamdong.gov.vn 

Trần Quốc Huy

PBT ĐU,

Chủ tịch UBND

huytqct@
lamdong.gov.vn 

7. Xã Tiên Hoàng

dutienhoang@
lamdong.gov.vn

Hà Hải Long

Bí thư Đảng ủy

longhh@
lamdong.gov.vn

Đào Văn Đại

PBT Phó Bí thư
thường trực

dutienhoang@
lamdong.gov.vn 

Trần Thề Hùng

PBT ĐU,
Chủ tịch UBND

hungtt.cattien@
lamdong.gov.vn 

8. Xã Đồng Nai        Thượng

dudongnaithuong@
lamdong.gov.vn

Điểu K Giắc

Bí thư Đảng ủy

kgiacd@
lamdong.gov.vn

Điểu K Giá

Phó Bí thư
thường trực

dudongnaithuong
@lamdong.gov.vn

Lê Quang Chường

PBT ĐU, 

Chủ tịch UBND

chuonglqct@
lamdong.gov.vn

9. Xã Đức Phổ

duducpho@
lamdong.gov.vn

Mai Bảo Xuyên

Bí thư Đảng ủy

xuyenmb@
lamdong.gov.vn 

Hà Thị Hào

Phó Bí thư
thường trực

duducpho@
lamdong.gov.vn 

Cao Xuân Nghiêm

PBT ĐU,

Chủ tịch UBND

nghiemcx@
lamdong.gov.vn 

10. Thị trấn Phước Cát

duttphuoccat@
lamdong.gov.vn

Triệu Thị Ánh Minh

Bí thư Đảng ủy

minhtta@
lamdong.gov.vn

Lục Văn Quan

Phó Bí thư
thường trực

duphuoccat1@
lamdong.gov.vn 

Võ Trung Linh

PBT ĐU,

Chủ tịch UBND

linhvt@
lamdong.gov.vn 

11. Xã Phước Cát 2

duphuoccat2@
lamdong.gov.vn

Đoàn Ngọc Nam

Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch UBND

namdn@
lamdong.gov.vn 

Nông Văn Thụ

Phó Bí thư
thường trực

thunv@
lamdong.gov.vn