Ban Dân vận 

1. Chức năng:  Ban Dân vận Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác Dân vận, bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo.

- Nghiên cứu, cụ thể hoá những chủ trương, nghị quyết cửa Trưng ương và Tỉnh uỷ về công tác dân vận, đề xuất, chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các kế hoạch công tác và văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận . 

2. Nhiệm vụ:

- Theo dõi, hướng dẫn, kiêm tra các ngành, đoàn thể huyện và các Tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về công tác Dân vận .

- Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể Huyện theo dõi, nắm tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân phục vụ công tác lãnh chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ làm công tác xây dựng Đảng trong khối dân vận; nắm tình hình đội ngũ cán bộ trong khối và có trách nhiệm tham gia ý kiến trong việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ của Đảng bộ khi cấp uỷ yêu cầu.

- Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp công tác Dân vận cho Đang uỷ và các tổ chức quần chúng ở cơ sở.

 3. Bộ máy Ban Dân vận Huyện uỷ Ban Dân vận Huyện uỷ có 01 Trưởng ban, 01 phó trưởng ban và 2 Chuyên viên.

Trưởng ban Dân vận: Dương Hùng Cường

Điện thoại liên hệ: 02633 919 407

Di động: 0986 978 482

Phó trưởng ban Dân vận: Nguyễn Thị Huyên

Điện thoại liên hệ: 02633 885 820

Di động: 0962 370 179

Email Ban Dân vận: bdvcattien.lamdong.gov.vn