BCH LÂM THỜI ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN 

BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI
ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN (1987-1989)

            I. Bí thư:

            1. Đồng chí: Hoàng Thanh

            II. Phó Bí thư:

            2. Đồng chí: Nguyễn Huy Tường

            3. Đồng chí: Trần Đình Nhung (Chủ tịch UBND huyện)

            III. Ban thường vụ:

            4. Đồng chí: Nguyễn Công Phụng

            5. Đồng chí: Dương Ngọc Trản

            6. Đồng chí: Điểu K Bá

            7. Đồng chí: Thạch Cảnh Mậu

            IV. Huyện ủy viên:

            8.   Đồng chí: Đỗ Viết Đến

            9.   Đồng chí: Phan Thanh Trân

            10. Đồng chí: Đào Trọng Đạt

            11. Đồng chí: Nguyễn Vương Hộ

            12. Đồng chí: Tô Văn Quang

            13. Đồng chí: Võ Bình Nguyên

            14. Đồng chí: Nguyễn Huy Thích

            15. Đồng chí: Nguyễn Huỳnh Điểu

            16. Đồng chí: Điểu K Khương

            17. Đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt

            18. Đồng chí: Nguyễn Thanh Tịnh

            19. Đồng chí: Huỳnh Năm

            20. Đồng chí: Hoàng Minh Dậu

            21. Đồng chí: Phùng Thế Tải

            22. Đồng chí: Nguyễn Trung Kiên

            23. Đồng chí: Huỳnh Văn Đẩu

            V. Huyện ủy viên dự khuyết:

            24. Đồng chí: Lương Văn Minh

            25. Đồng chí: Lê Ngọc Chánh

            26. Đồng chí: Nguyễn Thị Sương

            27. Đồng chí: Trần Văn Thoan

            28. Đồng chí:  Phan Đức Thuận