BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA III 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA III

NHIỆM KỲ 1996 - 2000

            I. Bí thư:

            1. Đồng chí: Nguyễn Văn Thành

            II. Phó Bí thư:

            2. Đồng chí: Tô Văn Quang

            3. Đồng chí: Trần Đình Nhung (Chủ tịch UBND huyện)

            III. Ban thường vụ:

            4. Đồng chí: Võ Thành Bảo

            5. Đồng chí: Nguyễn Xuân Tùng

            6. Đồng chí: Võ Bình Nguyên

            7. Đồng chí: Lê Giáp Phượng

8. Đồng chí: Nguyễn Văn Kiệm

            9. Đồng chí:  Vũ Thị Cúc

            IV. Huyện ủy viên:

            10. Đồng chí: Nguyễn Minh Huệ

            11. Đồng chí: Nguyễn Thanh Tịnh

            12. Đồng chí: Nguyễn Văn Chấn

            13. Đồng chí: Ngô Minh Nhẫn

            14. Đồng chí: Đỗ Văn Huynh

            15. Đồng chí: Lê Ngọc Sanh

            16. Đồng chí: Hồ Minh Châu

            17. Đồng chí: Lê Thị Qui

            18. Đồng chí: Trần Quang Ới

            19. Đồng chí: Trương Thanh Thủy

            20. Đồng chí: Lê Đình Bảo

            21. Đồng chí: Đinh Công Lý

            22. Đồng chí: Ngô Xuân Hiển

            23. Đồng chí: Hoàng Văn Tư

            24. Đồng chí: Nguyễn Trọng Lựu

            25. Đồng chí: Trần Đình Hạnh

            26. Đồng chí: Nguyễn Bá Ngọc

27. Đồng chí: Phạm Hay